Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti sklypo Visorių g. detaliojo plano teritorijos šalia skl. Nr.6 (kad. Nr. 0101/0008:1259) sprendinius

projektas 0101/0008:1259

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO VISORIŲ G. DETALIOJO PLANO TERITORIJOS ŠALIA SKLYPO Nr. 6 (KADASTRONR. 0101/0008:1259) SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIjAVIMO PAGRINDU

2018 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano (registro Nr. T00055311), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 30-1265 ,,Dėl teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, teritorijos šalia sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1259) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant kvartalo dalies inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir nustatant sklypo plotą ir ribas, žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2018 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Prano Vaičaičio g. (kadastro Nr. 0101/0008:1259), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,1202 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo savininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Cedronas“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: koreguoti teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano (registro Nr. T00055311), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 30-1265 ,,Dėl teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, teritorijos šalia sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1259) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant kvartalo dalies inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir nustatant sklypo plotą ir ribas, žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTO

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SKLYPO VISORIŲ G. DETALIOJO PLANO TERITORIJOS ŠALIA SKLYPO nR. 6 (KADASTRO

NR. 0101/0008:1259) SPRENDINIus TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIjAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2018-04-18

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypo savininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Cedronas“ prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano (registro Nr. T00055311), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 30-1265 ,,Dėl teritorijos prie sklypo Visorių g. detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, teritorijos šalia sklypo Nr. 6 (kadastro Nr. 0101/0008:1259) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant kvartalo dalies inžinerinės infrastruktūros teritorijos naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir nustatant sklypo plotą ir ribas, žemės sklypo naudojimo būdą, užstatymo tipą, užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, registro Nr. 1881, Teritorijos prie sklypo Visorių g. detalusis planas, registro Nr. 1477 (T00055311).

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkas.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Sklypo savininkas UAB ,,Cedronas“.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

10. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

PRIDEDAMA:

  1. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  2. kIštrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:1000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

7. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, 2 lapai, 1 egz.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Dedūra