Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 9 ir nr. 10 sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 9 ir nr. 10 sprendinius inicijavimo pagrindu“.

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje 415 kab. nuo rugsejo 15 d. iki rugsėjo 28 d.

tel. 8(5) 211 2752 el. p. [email protected]


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP ŽALGIRIO, KERNAVĖS IR DAUGĖLIŠKIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 9 IR NR. 10 SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, 318.4.5.2, 318.4.5.1.3 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2516) sklypų Nr. 9 ir Nr. 10 sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus, keičiant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė, 2112750

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano sklypų Nr. 9 ir Nr. 10 sprendinių koregavimas inicijavimo pagrindu.

2. Planuojamos teritorijos adresas žemės sklypai Kernavės g. 12 (kadastro Nr. 0101/0032:206), Kernavės g. 4 (kadastro Nr. 0101/0032:206) Kernavės g. 6 (kadastro Nr. 0101/0032:167) Kernavės g. 10 (kadastro Nr. 0101/0032:204) ir gretima teritorija, Šnipiškių seniūnija, Vilnius.

3. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,3901 ha.

4. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

5. Planavimo iniciatorius UAB „Incentra“, a. k. 304452059, Tumėno g. 4, Vilnius, tel. 8 68756777, el. p.: [email protected], Antas Benas Ališauskas, gim. 1994-06-06, Jovilė Ališauskaitė, gim. 1990-09-04, Agnė Liepinienė, gim. 1982-09-08, Elis Motiejus Ališauskas, gim. 2009-09-25 ir Rojus Einis Ališauskas, gim. 2006-06-13, kuriuos atstovauja mama Irena Ališauskienė, gim. 1967-12-15.

6. Planavimo pagrindas iniciatoriaus prašymas.

7. Planavimo uždaviniai koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 1-1289 „Dėl teritorijos tarp Žalgirio, Kernavės ir Daugėliškio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 2516) sklypų Nr. 9 ir Nr. 10 sprendinius inicijavimo pagrindu, sujungiant sklypus, keičiant komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, užstatymo intensyvumą, skirtingų reglamentų ribas, servitutą bei nustatant kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (reg. Nr. 1881).

8. Papildomi planavimo uždaviniai numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.

9. Papildomi planavimo reglamentai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai, teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas.

10. Tyrimai ir galimybių studijos nereikalingos.

11. SPAV reikalingumas neprivalomas.

12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti nereikalingas.

13. Detaliojo planavimo etapai parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

14. Koncepcijos rengimas nerengiama.

15. Sprendinių profesinis vertinimas nereikalingas.

16. Viešumo užtikrinimas Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

17. Planavimo terminai 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

18. Derinimo procedūra detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

19. Kiti reikalavimai Trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Savivaldybės vyriausiasis architektas,

departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vedėja

Danutė Eidukonytė