Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano keitimą

projektas

Vilniaus miesto savivaldybės

Administracijos direktoriaus  pavaduotojas

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO RENGTI TERITORIJOS PRIE ALGIRDO G. 75  NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO KEITIMĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u   rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1283V „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu, kurio tikslas padalinti sklypą Algirdo g. 77 (kadastro Nr. 0101/0056:129), keičiant esamą sklypo pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus ir nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius bei nustatant užstatymo zoną ir ribas.
 2. T v i r t i n u   1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).
 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. A30-2663 „Dėl leidimo rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano koregavimą sklype Algirdo g. 77 inicijavimo pagrindu“.
 4. N u s t a t a u, kad teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Algirdo g. 75 (kadastro Nr. 0101/0056:189), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A30-2609 „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Algirdo g. 75 tvirtinimo“, nustatyti reglamentai nekeičiami.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

  PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2018 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo dokumentui rengti

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Teritorija ties Algirdo g. 77 ir 75, Naujamiesčio seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 2,85 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: pasirenka iniciatorius.
 5. Planavimo pagrindas: UAB „LT Development Fund“ 2018-07-11 prašymas (2018-07-12 reg., Nr. A647-812/18).
 6. Planavimo uždaviniai: rengti teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. 1283V „Dėl teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinių keitimą, kurio tikslas padalinti sklypą Algirdo g. 77 (kadastro
  Nr. 0101/0056:129), keičiant esamą sklypo pramonės teritorijos naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių statybos, komercinės paskirties objektų teritorijų ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdus ir nustatant pagrindinius naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius bei nustatant užstatymo zoną ir ribas.
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimybėmis ir aprašyti tūrinius reikalavimus, atsižvelgiant į formuojamą užstatymą centrinėje miesto dalyje. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutų poreikis.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: iki 2021 m. liepos mėn.
 17. Derinimo procedūra: atlikti derinimo veiksmus teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt).
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje. Teritorijos prie Algirdo g. 75 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimo sklype Algirdo g. 75 (kadastro Nr. 0101/0056:189), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A30-2609, nustatyti reglamentai nekeičiami.

 

 

Suderinta:Miesto plėtros departamento direktorius

(Savivaldybės vyriausiasis architektas)                                                   Mindaugas Pakalnis