Parengtas administracijos direktoriaus pavaduotojo projektas dėl detaliojo plano koregavimo

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 14 d.) ([email protected]).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO NAUGARDUKO G. 97 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NAUGARDUKO G. 97 (KADASTRO NR. 0101/0052:59) INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2021 m. rugsėjo d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-769 „Dėl sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00084545) sprendinius sklype Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti žemės sklypo prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir kitą galimą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – žemės naudojimo būdą, taip pat nustatyti naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59)
2. Planuojamos teritorijos plotas: 1.1825 ha
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo pagrindas: Juridinių asmenų prašymas.
5. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1-769 „Dėl sklypo Naugarduko g. 97 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00084545) sprendinius sklype Naugarduko g. 97 (kadastro Nr. 0101/0052:59) inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti žemės sklypo prioritetinį komercinės paskirties objektų teritorijų naudojimo būdą ir kitą galimą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų – žemės naudojimo būdą, taip pat nustatyti naudojimo reglamentus pagal prioritetinį žemės naudojimo būdą ir kitą galimą žemės naudojimo būdą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
Pagal bendrąjį planą planuojama teritorija patenka į VIL-6-12 funkcinę zoną.
6. Nagrinėjama teritorija: Gatvėmis apribotas kvartalas, į kurį įeina planuojama teritorija (pažymėta pridedamoje schemoje).
7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, vertinti nagrinėjamos teritorijos (numatomų sprendinių įtaką patiriančios) kraštovaizdį, esamas ir (ar) suplanuotas urbanistines struktūras, inžinerinę ir socialinę infrastruktūrą.
8. Papildomi reglamentai: Nėra.
9. Tyrimai ir galimybių studijos: Nereikalingos.
10. SPAV reikalingumas: Neprivalomas.
11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: Nereikalingas.
12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
16. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.