Parengtas Administracijos direktoriaus pavaduotojos įsakymo projektas koreguoti teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype Nr.8 (kad. Nr.0101/0167:1264)

projektas buv. smalinės k.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktorius

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 8 (KADASTRO NR. 0101/0167:1264) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 ir 318.4.5.2 punktais:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, numatant statinius, ne aukštesnius kaip 10 metrų, ir virš jų iškeltus įrenginius, ne aukštesnius kaip 2 metrai, ir padalyti sklypą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktorius

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Smalinės k. (kadastro Nr. 0101/0167:1264), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 1,3500 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatoriai: Irena Zinkevič.

5. Planavimo pagrindas: fizinio asmens prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti žemės sklypo naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, numatant statinius, ne aukštesnius kaip 10 metrų, ir virš jų iškeltus įrenginius, ne aukštesnius kaip 2 metrai, ir padalyti sklypą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi reglamentai: automobilių stovėjimo vietų, viešųjų erdvių išdėstymas.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

18. Kiti reikalavimai: informuoti planuojamos teritorijos ir kaimyninių žemės sklypų valdytojus ir naudotojus apie planavimą, surinkti trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr. lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė

V. Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE SENOSIOS PILAITĖS KELIO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 8 (KADASTRO NR. 0101/0167:1264) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-09-14

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Rengiamas įsakymo projektas su tikslu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. 560 patvirtinto teritorijos prie Senosios Pilaitės kelio detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 8 (kadastro Nr. 0101/0167:1264) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš bendro naudojimo teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatant teritorijos naudojimo reglamentus (statiniai ne aukštesni kaip 10 metrų ir virš jų iškelti įrenginiai ne aukštesni kaip 2 metrai), bei padalinant sklypą. Įsakymo projektas rengiamas žemės sklypo savininkės Irenos Zinkevič prašymu.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881, Teritorijos prie Senojo Pilaitės kelio detaliuoju planu , reg. Nr. 989.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma. Projektas turi būti rengiamas, svarstomas su visuomene, derinamas ir tvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas iniciatoriaus lėšomis.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Sklypo savininkas.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

10. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

  1. VMSA MPD DPMPK 2017-09-21 protokolas Nr. A17-1615/17(3.1.16-MP) -3 lapai, 1 egz.
  2. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypų ribomis M 1:3000, 1 lapas, 1 egz.
  4. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas Egidijus Dedūra