Parengtas „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detalusis planas“

PRANEŠIMAS APIE PARENGTO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO BEI STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO VIEŠOS EKSPOZICIJOS BEI PARENGTŲ SPRENDINIŲ SUSIPAŽINIMO BEI VIEŠO SVARSTYMO SUSIRINKIMO DATOS IR LAIKO PAKEITIMĄ Informuojame, kad yra parengtas „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detalusis planas“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2014 m. birželio 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl leidimo inicijuoti apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve planavimo procesą ir rengti detalųjį planą „Nr. 30-1722 ir 2014 m. rugsėjo 25 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A72-1559/14(3.1.36-AD4). Vadovaujantis planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18d. nutarimu Nr. 967 (Žin. , 2004 m, Nr. 130-4650), Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004m. rugpjūčio 27d. Įsakymu Nr. D1-456 ir remdamasis Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos apie Aplinkos ministerijos 2015 m. vasario 19d. Raštu Nr. (4)-V3-363(7.15); Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2015 m. vasario 27d. Raštu Nr. 12(12.42)-2-2372; Lietuvos Rspublikos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2015 m. kovo 3 d. Raštu Nr. (38-18)-VR-1.7-332; Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio 2015 m. kovo 13 d. Raštu Nr. (12. informuojame apie priimtą 2015m. gegužės 25 d. AB „SKV-VALDA“ įsakymą „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (vertinamas nebus). Norint susipažinti su sprendimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių arba Plano rengėją (žemiau nurodytais kontaktais). Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT- 09601 Vilnius, /, tel. (85) 211 2000. Planavimo iniciatorius: „SKV-VALDA“AB, Savanorių pr. 191A, LT-02300 Vilnius, tel. (85)2321949. Plano rengėjas: „ARCHITECTURA“ UAB, Kryžiokų g. 330, Vilnius, LT-08422, tel. +370 60535696, uab.architectura@gmail.com . Informaciją teikia projekto vadovė Indrė Pažemeckienė. Planuojama teritorija: Apie 5,74 ha ties Vakarine gatve, Pašilaičių seniūnija, Vilnius. Žemės sklypų Nr. 0101-0167-0567, 0101-0167-0394, 4400-2877-3004. Pagrindinis plano lygmuo: vietovės. Pagrindinis planavimo tikslas: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. sprendiniais, numatyti optimalią urbanistinę struktūrą, suformuojant komercinės paskirties objektų teritoriją, suplanuojant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriaus, želdinių ir (ar) bendro naudojimo teritorijas, nustatyti naudojimo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus. Planavimo darbų programa: Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2014 m. I ketvirtis , pabaiga – 2015 m. IV ketvirtis. Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys. Susipažinti su teritorijų planavimo dokumento perengtais sprendiniais bus galima darbo dienomis nuo 2015 m. birželio 8 d. (pakeista iš birželio 1d.) pas plano rengėją (kreiptis į plano rengėją Indrę Pažemeckienę, m. 860535696, uab.architectura@gmail.com ). „Apie 5,74 ha teritorijos ties Vakarine gatve detaliojo plano“ vieša ekspozicija vyks nuo 2015 m. birželio 8 d. iki birželio 23 d. (pakeista iš birželio 1d. iki 10 d.) Vilniaus m. savivaldybės administracijos Pašilaičių seniūnijos patalpose. Dalyvavimas viešajame susirinkime neprivalomas. Viešas svarstymo susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2015 m. birželio 23 d. 13 val. (pakeista iš birželio 10 d. 14 val.) Vilniaus m. savivaldybės administracijos Pašilaičių seniūnijos patalpose, bibliotekoje (Žemynos g. 1, Vilnius). Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pagarbiai, projekto vadovė Mob. +370 60535696 Indrė Pažemeckienė