Parengtas Aukštųjų Panerių Pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių keitimo inicijavimo pagrindu

 

Informuojame, kad yra parengtas Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, apie 0,25 ha sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinių keitimas inicijavimo pagrindu, kurio tikslai panaikinti, pakeisti ir nustatyti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant ir padalijant, prijungti iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, servitutų poreikį (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-268).

Planuojamos teritorijos adresas: sklypai (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų g. 45, Vilniuje, ir šalia esanti teritorija.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-03-19 įsakymas Nr. A30-930/21 „Dėl leidimo keisti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu“, 2021-03-19 įsakymu Nr. A30-930/21 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2021-05-06 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-32/21.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: numatoma keisti Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto tarybos 1999 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 410 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano tvirtinimo“, koreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A30-2036/19 „Dėl Aukštųjų Panerių pramoninio rajono C zonos detaliojo plano sprendinių koregavimo, keičiant Gariūnų gatvės dalies raudonąsias linijas, sklypo Gariūnų g. 48 žemės naudojimo būdą ir plotą, nustatant teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus, tvirtinimo“, apie 0,25 ha sklypų (kadastro Nr. 0101/0076:180 ir Nr. 0101/0076:204) Gariūnų gatvėje ir šalia esančios teritorijos sprendinius inicijavimo pagrindu: panaikinti, pakeisti ir nustatyti sklypų ribas ir plotą juos sujungiant ir padalijant, prijungti iki gatvių raudonųjų linijų įsiterpusius valstybinės žemės plotus, pakeisti sklypų naudojimo būdus į komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti privalomuosius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus, servitutų poreikį. Vadovaujantis Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendiniais (Reg. Nr. 1881) ši teritorija patenka į zoną „Rajonų centrai ir kitos mišrios didelio užstatymo tankio teritorijos. Infrastruktūros teritorijos“.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, interneto svetainė www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: Juridiniai asmenys

Rengėjas: UAB „Miesto vizija“, Geranainių g. 7, LT-02184 Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano keitimu galima susipažinti nuo 2021-10-25 iki 2021-11-09 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. -VT-13-21-268). Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Parengtas detaliojo plano keitimas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-11-03 iki 2021-11-09 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Viešas susirinkimas vyks 2021-11-10 17.00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlhZDdhMGUtZTQwZC00MTZhLTg1MTUtZTE5MDdhYmVkMGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be8ded48-8e68-460a-981c-9882b1cfa743%22%2c%22Oid%22%3a%22747f0895-5d08-45de-bcf5-c94d915dbd7e%22%7d

Pasiūlymus dėl detaliojo plano keitimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-268) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Gautas atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Gariunu+45+Pagrindinis+brezinys