Parengtas įsakymo ,,DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-19 ĮSAKYMO NR. 30-2784 ,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE NEMENČINĖS PL. 4 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS“ papildymo projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-19 ĮSAKYMO NR. 30-2784

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS PRIE NEMENČINĖS PL. 4 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS“ PAPILDYMO

2015 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintu Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 321 punktu,

p a p i l d a u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 19 d. įsakymą Nr. 30-2784 ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano sprendinius“ 2 punktu:

,,2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama)“.

Administracijos direktorius

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS ,,DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-19 ĮSAKYMO NR. 30-2784

,,DĖL LEIDIMO KOREGUOTI teritorijos prie nemenčinės pl. 4 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS“ PAPILDYMO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2014-12-15

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Papildomas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-19 įsakymas Nr. 30-2784 ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Nemenčinės pl. 4 detaliojo plano sprendinius“ 2 punktu, t.y. patvirtinant detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą. Įsakymo papildymas vykdomas, pakoregavus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymą Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 321 punktu.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalusis planas finansuojamas sklypo savininkų.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

UAB ,,Timidus“.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausias specialistas Gintaras Kuodis

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausias specialistas Gintaras Kuodis

PRIDEDAMA:

  1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-19 įsakymas Nr. 30-2784 su priedais – 1 lapas., 1 egz.
  2. Detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa – 1 lapas 5 egz.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas