Parengtas įsakymo projektas „Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-06-04 įsakymo Nr. A30-1977/21 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 14, detaliojo plano organizavimo“ pakeitimo PAKEITIMO“

Parengtas įsakymo projektas „DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2021-06-04 ĮSAKYMO NR. A30-1977/21 „DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į FUNKCINĘ ZONĄ NR. 14, DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO“

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Keičiamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A30-1977/21 „Dėl teritorijos, pagal Vilniaus verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkančios į funkcinę zoną Nr. 14, detaliojo plano organizavimo“. Keičiamas 1 punktas ir išdėstomas taip:

„1. O r g a n i z u o j u  apie 4,9 ha teritorijos (schema pridedama), pagal  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-2008 „Dėl Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą (registro Nr. T00054557) patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 14, detalųjį planą ir nustatau planavimo tikslą – urbanistiškai išnagrinėti teritoriją, numatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu.“

Planavimo darbų programos 6 punktas išdėstomas taip:

„6. Planavimo uždaviniai: urbanistiškai išnagrinėti teritoriją, numatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu ir Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557).“

Su sprendimo dėl detaliojo plano rengimo dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].Isakymo+tekstas