Parengtas įsakymo projektas Dėl leidimo inicijuoti apie 7,1 ha teritorijos prie Juodojo kelio, Z. Starkaus ir A. Šapokos gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimą

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 7,1 HA TERITORIJOS PRIE JUODOJO KELIO, Z. STARKAUS IR A. ŠAPOKOS GATVIŲ, NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOJE, DETALIOJO PLANO RENGIMĄ

2019 m. gegužės d. Nr. A30-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u inicijuoti apie 7,1 (septynių ir vienos dešimtosios) ha teritorijos prie Juodojo kelio, Z. Starkaus ir A. Šapokos gatvių, Naujosios Vilnios seniūnijoje, detaliojo plano rengimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, nustatant (keičiant) sklypuose (kadastro Nr. 0101/0157:301, Nr. 0101/0157:300, Nr. 0101/0157:15, Nr. 0101/0157:40, Nr. 0101/0157:372, Nr. 0101/0157:349 ir Nr. 0101/0157:1830) žemės sklypų naudojimo paskirtį, ribas ir plotus, žemės naudojimo būdą, užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Danuta Narbut

PRIDEDAMA: Programa_7.1, Schema_juodasis_sapokos