Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti sklypo Visorių g.31 detaliojo plano sprendinių koregavimą

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Visorių g. 31detaliojo plano sprendinių koregavimą“.

Su sprendimo dėl detaliojo plano koregavimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 7 d. iki rugsėjo 21 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

projektas visorių g. 12a

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO Visorių g. 31

detaliojo plano SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2017 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1, ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Visorių g. 31 detaliojo plano (reg. Nr. 2589), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1462 ,,Dėl sklypo Visorių g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Visorių g. 12A (kadastro Nr. 0101/0008:1310), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 30-1114 ,,Dėl sklypo Visorių g. 12A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, servitutus bei užstatymo aukštį reglamentinėje dalyje 1b.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2017 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas Visorių g. 12A (kadastro Nr. 0101/0008:1310), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,2878 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: Sklypo nuomininko UAB ,,Rinvest“ prašymas.

5. Planavimo uždaviniai: sklypo Visorių g. 31 detaliojo plano (reg. Nr. 2589), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1462 ,,Dėl sklypo Visorių g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Visorių g. 12A (kadastro Nr. 0101/0008:1310), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 30-1114 ,,Dėl sklypo Visorių g. 12A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, servitutus bei užstatymo aukštį reglamentinėje dalyje 1b.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPo visorių g. 31

detaliojo plano SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2017-08-03

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypo nuomininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Rinvest“ prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti sklypo Visorių g. detaliojo plano (reg. Nr. 2589), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-1462 ,,Dėl sklypo Visorių g. 31 detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Visorių g. 12A (kadastro Nr. 0101/0008:1310), pertvarkyto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 30-1114 ,,Dėl sklypo Visorių g. 12A formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinių koregavimą, keičiant statybos zoną ir ribą, servitutus bei užstatymo aukštį reglamentinėje dalyje 1b.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu, Reg. Nr. 1881, Sklypo Visorių g. 31 detaliuoju planu, Reg. Nr. 2589.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo nuomininkai.

7. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados

Negauta.

8. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Rinvest“.

9. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu ir transportiniu požiūriu.

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

PRIDEDAMA:

  1. Prašymo kopija – 1 lapas, 1 egz.
  2. Ištrauka iš miesto schemos su detaliojo plano sprendiniais M 1:2000, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Aurelijus Stapulionis