Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti teritorijos Mačiuliškių kaime, vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių koregavimą sklype (kadastro nr. 0101/0165:590)

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. gegužės 20 d. iki birželio 2 d.) (kontaktinis asmuo Benius Bučelis, tel. +370 694 80937, el. p. benius.bucelis@vilnius.lt).

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS MAČIULIŠKIŲ KAIME, VILNIUJE, NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE (KADASTRO NR. 0101/0165:590)

2021 m. gegužės d. Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1626V „Dėl teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057510) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypą (kadastro Nr. 0101/0165:590) padalinti į du sklypus ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057510) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu sklype kadastro Nr. 0101/0165:590.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 0.2064 ha sklype (žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) Vilniuje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
4. Planavimo iniciatorius fizinis asmuo.
5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1626V „Dėl teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos Mačiuliškių kaime, Vilniuje, nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057510) sprendinių koregavimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: sklypą (kadastro Nr. 0101/0165:590) padalinti į du sklypus ir nustatyti reikalingus pagrindinius ir papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų.
9. Papildomi reglamentai: nenustatomi.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis

PRIDEDAMA SCHEMA: Petesos