Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų g.  detaliojo plano sprendinius apie 1,5 ha teritorijoje  inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas
„Dėl leidimo keisti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų g.  detaliojo plano sprendinius apie 1,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. gegužės 4 d. iki gegužės 17 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. [email protected]).


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Aiškinamasis raštas

Programa


Projektas Balsių, Romuvos

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

administracijos direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

dėl leidimo keisti INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO sprendinius apie 1,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

2021 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u   keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinius apie 1,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų Balsių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0131:584), Balsių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0131:450), Balsių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0131:322), Romuvos g. 47 (kadastro Nr. 0101/0131:349), Romuvos g. 49 (kadastro Nr. 0101/0131:382) ir Romuvos g. 51 (kadastro Nr. 0101/0131:383) prijungti laisvos valstybinės žemės dalį iki gatvės raudonųjų linijų, iš bendrąja daline nuosavybe valdomo žemės sklypo, kurio kadastro Nr. 0101/0131:795, atskirti sklypų Balsių g. 5 (kadastro Nr. 0101/0131:584) ir Romuvos g. 49 (kadastro Nr. 0101/0131:382) savininkams nuosavybės teise priklausančias žemės sklypo dalis ir prijungti prie žemės sklypų Balsių g. 5 ir Romuvos g. 49, pakeisti žemės sklypų ribas ir plotus bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).

2. T v i r t i n u  planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja