Parengtas įsakymo projektas Dėl leidimo keisti individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie turistų gatvės detaliojo plano sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

„DĖL LEIDIMO KEISTI INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,5 HA TERITORIJOJE
INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“
Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. kovo 26 d. iki balandžio 12 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

Projektas Laumių 36

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KEISTI INDIVIDUALIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MIKRORAJONO PRIE TURISTŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS APIE 0,5 HA TERITORIJOJE
INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2021 m. Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: panaikinti pravažiuojamąjį kelią tarp žemės sklypų Nr. 32, Nr. 70, Nr. 71, Nr. 72 ir Nr. 73, suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, pakeisti sklypų ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 0,5 ha teritorija 6alia Laumių gatvės, Vilniuje.
2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,5 ha teritorija.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo pagrindas: žemės sklypo savininkų prašymas.
5. Planavimo uždaviniai: keisti Individualių gyvenamųjų namų mikrorajono prie Turistų gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00056345), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-450 ,,Dėl Valdybos 1997-06-19 sprendimo Nr. 1115V ,,Dėl galiojančių teritorijų planavimo dokumentų (projektų) sąrašo tvirtinimo“ papildymo“, sprendinius apie 0,5 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: panaikinti pravažiuojamąjį kelią tarp žemės sklypų Nr. 32, Nr. 70, Nr. 71, Nr. 72 ir Nr. 73, suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės sklypą, pakeisti sklypų ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusius valstybinės žemės plotus, nustatyti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą ir žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis
Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio
vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

Pridedama planuojamos teritorijos schema: Laumiu