Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano sprendinius sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96) inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KEISTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 12 (JUSTINIŠKIŲ G. 154, KADASTRO NR. 0101/0015:96)   INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.ltwww.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5)211 2752.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo tekstas

Programa

Schema


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI PAŠILAIČIŲ KOMUNALINĖS ZONOS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 12 (JUSTINIŠKIŲ G. 154, KADASTRO NR. 0101/0015:96) INICIJAVIMO PAGRINDU

2021 m. rugsėjo d.__ Nr. _____

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu keisti Pašilaičių komunalinės zonos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2001 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 324 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių tikslinimui ir Pašilaičių komunalinės zonos teritorijos detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“, sprendinius sklype Nr. 12 (Justiniškių g. 154, kadastro Nr. 0101/0015:96) inicijavimo pagrindu: nustatyti daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą, tvarkymo ir naudojimo režimą ir teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą (pridedama).