Parengtas įsakymo projektas ,,Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas ,,Dėl leidimo keisti sklypo (kadastro nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu“

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. balandžio 19 d. iki balandžio 30 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Aiškinamasis raštas

Programa


Projektas Kryžiokai d

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos direktoriaus pavaduotojas

ĮSAKYMAS

dėl leidimo keisti SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0115:43) KRYŽIOKŲ K. DETALIOJO PLANO sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu

2021 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano (registro Nr. T00055832), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-110 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypų ribas tarp sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0115:179) ir Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180), tarp sklypų Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180) ir Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0115:181), nustatyti sklypams Nr. 2 ir Nr. 3 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, daliai sklypo Nr. 4, pakeičiant paskirtį iš miškų ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą iš ūkinių miškų sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakeisti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja