Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas
„Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. gegužės 4 d. iki gegužės 17 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Aiškinamasis raštas

Programa


PROJEKTAS 16,2 ha Geležinio Vilko-Ukmergės

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI TERITORIJOS PRIE GELEŽINIO VILKO, LVOVO, ŽALGIRIO, UKMERGĖS, PARIBIO IR SALTONIŠKIŲ GATVIŲ DETALIOJO PLANO DALIES SPRENDINIUS teritorijų planavimo proceso INICIJAVIMO PAGRINDU

2021 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u   keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 17 d. sprendimu
Nr. 1-1427 ,,Dėl teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00061283) patvirtinto teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius apie 16,2 (šešiolikos ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijoje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: nustatyti gatvių raudonąsias linijas ir koreguoti detaliuoju planu nustatytas gatvių raudonąsias linijas, suformuoti valstybinės žemės sklypus esamoms susisiekimo komunikacijoms (Geležinio Vilko ir Saltoniškių gatvių atkarpoms) eksploatuoti, suplanuojant ir pagrindžiant susisiekimo komunikacijoms reikalingų plotų, priskirtų valstybinės reikšmės miškui, pavertimą kitomis naudmenomis, taip pat suprojektuojant ir pagrindžiant plotą, reikalingą visuomenės poreikiui, nustatyti esamoms susisiekimo komunikacijoms formuojamiems žemės sklypams reikalingus naudojimo reglamentus, atskirose teritorijose nustatyti galimas žemės sklypų ribas ir (ar) žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo principus, teritorijos naudojimo tipą, atitinkantį vietovės lygmens bendrąjį planą, arba konkrečią pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, konkrečius naudojimo būdus bei kitus teritorijai taikomus naudojimo reglamentus, suformuoti šalia žemės sklypo Nr. 13 Geležinio Vilko g. 4 (kadastro Nr. 0101/0020:39) įsiterpusį žemės sklypą, pertvarkyti žemės sklypą Geležinio Vilko g. 4, prijungiant prie jo laisvos valstybinės žemės dalį ir suprojektuojant vieną bendrą sujungimo būdu pertvarkytą žemės sklypą, nustatyti šiam žemės sklypui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u  1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. lapkričio 13 d. įsakymą Nr. A30-2309/19 ,,Dėl leidimo keisti teritorijos prie Geležinio Vilko, Lvovo, Žalgirio, Ukmergės, Paribio ir Saltoniškių gatvių detaliojo plano dalies sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja