Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo keisti Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje teritorijoje inicijavimo pagrindu“

PARENGTAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS ĮSAKYMO PROJEKTAS “DĖL LEIDIMO KEISTI UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 36, NR. 37 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO PAGRINDU”

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo. Kontaktinas: savivaldybe@vilnius.lt.

 


VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI UŽUTĖKIO G. GYVENAMOJO KVARTALO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 36, NR, 37 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE INICIJAVIMO PAGRINDU

2018 m. lapkričio d. Nr. A30-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 ir 1.1.7 papunkčiais:

1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje apie 1 (vieno) ha ploto teritorijoje (planuojamos teritorijos schema pridedama) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu nustatant planavimo tikslą keičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0068:1172, Nr. 0101/0068:1006, Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ribas ir plotus bei padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0068:1042) į atskirus sklypus nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Danuta Narbut

 


PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Upėtakių g. Vilnius (kadastro Nr. 0101/0068:1172, 0101/0068:1006 ir 0101/0068:1042), sklypai Ungurių g. 24 ir 22 Vilniuje (kadastro Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ir greta esanti teritorija.

2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: Privačių sklypų savininkai.

5. Planavimo pagrindas: 2018 m. rugpjūčio 31 d. privačių sklypų savininkų prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą.

6. Planavimo uždaviniai: Pakeisti Vilniaus miesto tarybos 1999 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 450 „Dėl Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Užutėkio g. gyvenamojo kvartalo detaliojo plano (registro Nr. T00055559) sprendinius sklypuose Nr. 36, Nr. 37 ir šalia esančioje apie 1 (vieno) ha ploto teritorijoje teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu nustatant planavimo tikslą keičiant žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0068:1172, Nr. 0101/0068:1006, Nr. 0101/0068:0414 ir Nr. 0101/0068:0413) ribas ir plotus bei padalijant žemės sklypą (kadastro Nr. 0101/0068:1042) į atskirus sklypus nustatyti ir pakeisti žemės naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, sklypo užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą, užstatymo zoną ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: Išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

8. Papildomi planavimo uždaviniai: Išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

14. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

 

Departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis