Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo prie Sietyno gatvės detaliųjį planą inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0038:240) PRIE SIETYNO GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-54 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės  detaliojo plano (registro Nr. T00058390) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti detaliajame plane numatytus sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 į vieną, sklypo daliai Nr. 1 nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, sklypo daliai Nr. 2 rekreacinės teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752, 8(5) 211 2526.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Programa


Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0038:240) PRIE SIETYNO GATVĖS DETALŲJĮ PLANĄ INICIJAVIMO PAGRINDU

2021 m. birželio     d.   Nr.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u  vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-54 „Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0038:240) prie Sietyno gatvės  detaliojo plano (registro Nr. T00058390) sprendinius inicijavimo pagrindu: sujungti detaliajame plane numatytus sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 į vieną, sklypo daliai Nr. 1 nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, sklypo daliai Nr. 2 rekreacinės teritorijos naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u  planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).