Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti sklypo Sausio 13-osios g.2 detaliojo plano sprendinius

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti sklypo Sausio 13-osios g. 2 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu “

Informacija teikiama ir pasiūlymai priimami Vilniaus miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento Detaliojo planavimo ir architektūros skyriuje

Kontaktiniai asmenys: Dovilė Eidukaitė, el.p. dovile.eidukaite@vilnius.lt, tel. (85) 211 2573

Danutė Eidukonytė

Tel. (8 5) 211 2750

Mob. 8 610 23789

Danute.eidukonyte@vilnius.ltVILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI SKLYPO SAUSIO 13-OSIOS G. 2 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2017 m. rugpjūčio d. Nr. A30-

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1, 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. 1-1607 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinius inicijavimo pagrindu sklypo dalyje papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Vylūnė Urbonienė

PATVIRTINTA:

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojo

2017 m._______________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas Sausio 13-osios g. 2 (kadastrinis Nr. 0101/0038:170), Karoliniškių seniūnija, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 3,6805 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo iniciatorius: UAB „Karolinos turas“, įmonės kodas 120337848, Sausio 13-osios g. 2, Vilnius.

5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.

6. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1-1607 „Dėl sklypo Sausio 13-osios g. 2 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (reg. Nr. 1899) sprendinius inicijavimo pagrindu sklypo dalyje (savo valdomos teritorijos ribose) papildomai nustatant daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą (G2) ir teritorijos naudojimo reglamentus pagal Vilniaus miesto teritorijos bendrąjį planą.

7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

8. Papildomi planavimo reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.

9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

10. SPAV reikalingumas: reikalingas.

11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.

14. Sprendinių profesinis vertinimas: nereikalingas.

15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų.

16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.

17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti nustatyta tvarka Teritorijų planavimo komisijoje.

18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius,

Savivaldybės vyriausias architektas Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Teritorijų planavimo skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

vyr. specialistė A. Tiškevičienė, 211 2752