Parengtas Įsakymo projektas Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS ĮSAKYMAS
Dėl leidimo koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu

2018 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 1-1709 „Dėl teritorijos prie Tyzenhauzų ir Jotvingių gatvių sankirtos detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 12, Nr. 22, Nr. 26, Nr. 31, Nr. 32, Nr. 37, Nr. 38, Nr. 39, Nr. 41, Nr. 42, Nr. 44, Nr. 45, Nr. 46, Nr. 49 sprendinius sklypuose Daugų g. 1 (kadastro Nr. 0101/0071:551), Daugų g. 2 (kadastro
Nr. 0101/0071:522), Daugų g. 3 (kadastro Nr. 0101/0071:546), Daugų 4 (kadastro
Nr. 0101/0071:521), Daugų g. 14 (kadastro Nr. 0101/0071:549), Daugų g. 15 (kadastro
Nr. 0101/0071:550), Daugų g. 17 (kad. Nr. 0101/0071:557), Daugų g. 31 (kadastro
Nr. 0101/0071:516), Jotvingių g. 18 (kadastro Nr. 0101/0071:519), Butrimonių g. 19 (kadastro Nr. 0101/0071:577), Butrimonių g. 20 (kadastro Nr. 0101/0071:544), Butrimonių g. 21 (kadastro Nr. 0101/0071:541), Butrimonių g. 28 (kadastro Nr. 0101/0071:518), Butrimonių g. 33 (kadastro Nr. 0101/0071:523): nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas, juos dalijant ar sujungiant, užstatymo tankumą ir tipą bei kitus sklypų naudojimo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA
DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Daugų g. 1 (kad. Nr. 0101/0071:551), Daugų g. 2 (kad. Nr. 0101/0071:522), Daugų g. 3 (kad. Nr. 0101/0071:546), Daugų 4 (kad. Nr. 0101/0071:521),
Daugų g. 14 (kad. Nr. 0101/0071:549), Daugų g. 15 (kad. Nr. 0101/0071:550), Daugų g. 17 (kad. Nr. 0101/0071:557), Daugų g. 31 (kad. Nr. 0101/0071:516), Jotvingių g. 18
(kad. Nr. 0101/0071:519), Butrimonių g. 19 (kad. Nr. 0101/0071:577), Butrimonių g. 20
(kad. Nr. 0101/0071:544), Butrimonių g. 21 (kad. Nr. 0101/0071:541), Butrimonių g. 28
(kad. Nr. 0101/0071:518), Butrimonių g. 33 (kad. Nr. 0101/0071:523), Naujininkų seniūnija.
2. Planuojamos teritorijos plotas: sklypų plotai 1,0497 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Planavimo iniciatorius: UAB „Baltijos Aruodas“.
5. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus 2018-12-04 prašymas.
6. Detalioj plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
7. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu nustatytas sklypų ribas, juos dalijant ar sujungiant, užstatymo tankumą ir tipą bei kitus sklypų naudojimo režimo reikalavimus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas ir servitutų poreikis.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai (apjungiama).
14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą. Procedūriniai dokumentai teikiami sistemoje TPDRIS.
17. Planavimo terminai: iki 2021 m. gruodžio mėn.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta : Savivaldybės vyriausiasis architektas, Mindaugas Pakalnis
Departamento direktorius