Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano ir sklypo P. Baublio g.  nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano ir sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352) inicijavimo sutarties pagrindu“

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. gegužės 3 d. iki gegužės 13 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. [email protected]).

 


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Aiškinamasis raštas

Programa


Projektas P. BAUBLIO

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

administracijos direktoriAus PAVADUOTOJAs

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI teritorijos santariškių g. 1 detaliojo plano ir SKLYPO P. BAUBLIO G. (KADASTRO NR. 0101/0005:336) NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. b-3 P. Baublio G. 33 (KADASTRO NR. 0101/0005:353) IR SKLYPE NR. B-4 P. BAUBLIO G. 31 (KADASTRO NR. 0101/0005:352) iNICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2021 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti teritorijos Santariškių g. 1 detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto tarybos 1999 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 364 ,,Dėl teritorijos Santariškių g. 1 detaliojo plano tvirtinimo“ (registro Nr. T00057623) ir sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo sprendinius, patvirtintus Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002 m. rugsėjo 12 d. sprendimu Nr. 1761V ,,Dėl sklypo P. Baublio g. (kadastro Nr. 0101/0005:336) nedidelių veiklos mastų detaliojo plano papildymo tvirtinimo“ (registro Nr. T00054437), sklype Nr. B-3 P. Baublio g. 33 (kadastro Nr. 0101/0005:353) ir sklype Nr. B-4 P. Baublio g. 31 (kadastro Nr. 0101/0005:352) inicijavimo sutarties pagrindu: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės naudojimo paskirties ir žemės naudojimo būdo pakeisti detaliuoju planu nustatytas žemės sklypų ribas ir plotus prijungiant įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą iki gatvės raudonųjų linijų, pakoreguoti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).

2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja