Parengtas įsakymo projektas Dėl leidimo koreguoti teritorijos Savanorių Pr. 174A, B, C, G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype naujųjų Riovonių g. 25A inicijavimo pagrindu

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS SAVANORIŲ PR. 174A, B, C, G NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NAUJŲJŲ RIOVONIŲ G. 25A INICIJAVIMO PAGRINDU

2019 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2002 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. 616V ,,Dėl teritorijos Savanorių pr. 174A, B, C, G nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius sklype Naujųjų Riovonių g. 25A (kadastro
Nr. 0101/0069:194) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties patikslinti detaliuoju planu nustatytą tūrio tankio dydį, užstatymo zoną ir ribas bei nustatyti kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

PRIDEDAMA: Planavimo darbų programa