Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguoto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu, sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6A ir sklypo dalyje tarp skaičių 1-18 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguoto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu, sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6A ir sklypo dalyje tarp skaičių 1-18 sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Su įsakymo dėl detaliojo plano koregavimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. gegužės 19 d. iki birželio 2 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Programa

Aiškinamasis raštas


Projektas OZO

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos
direktoriAus PAVADUOTOJAs

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI teritorijoS tarp ozo, kalvarijų,
šiaurinės ir geležinio vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguoto teritorijos tarp ozo, kalvarijų, šiaurinės ir geležinio vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu, SKLYPO DALYSE 1/4, 1/5 ir 1/6A IR SKLYPO DALYJE TARP SKAIČIŲ 1-18 SPRENDINIUS INICIjAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

2021 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-754 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054812), pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 30-1620 ,,Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimo tvirtinimo“ patvirtintu teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu (registro Nr. T00080312), sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais sklypo dalyse 1/4, 1/5 ir 1/6A ir sklypo dalyje tarp skaičių 1-18 nustatyti (patikslinti) užstatymo reglamentus, patikslinti statybos ribą, statybos zoną, pakeisti planuojamos teritorijos susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus, joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, nustatyti automobilių stovėjimo vietų išdėstymą, patikslinti gatvių raudonąsias linijas, nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, naudojimo būdo ir leistino pastatų aukščio, išskyrus pastato (unikalus Nr. 4400-0062-0575) galimą statybos zoną apimančioje sklypo dalyje 1/5 pakeisti leistiną pastatų aukštį iki 35 metrų (pridedama ištrauka iš miesto schemos).

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. A30-2474/21 ,,Dėl leidimo koreguoti teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano, pakoreguoto teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sklypo (kadastro Nr. 0101/0021:502) 1/6 ir 1/8 dalių sprendinių koregavimu, sklypo 1/4, 1/5 ir 1/6A dalių sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu“.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja