Parengtas įsakymo projektas „Dėl leidimo koreguoti teritorijų ties Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvėmis detaliojo plano sklypų Nr. 96, Nr. 98 ir Nr. 100, pertvarkytų žemės sklypų Geryčių g. 76, 78 ir 80 formavimo ir pertvarkymo projektu, sprendinius inicijavimo pagrindu“

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJŲ TIES PADEKANIŠKIŲ, ČEKONIŠKIŲ IR GERYČIŲ GATVĖMIS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 96, NR. 98 IR NR. 100, PERTVARKYTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ GERYČIŲ G. 76, 78 IR 80 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU“.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-773 „Dėl teritorijų ties Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvėmis detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079882) sklypų Nr. 96, Nr. 98 ir Nr. 100, pertvarkytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A30-703/20 „Dėl žemės sklypų Geryčių g. 76, 78 ir 80 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant nustatyto teritorijos naudojimo būdo perplanuoti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752, 8(5) 211 2526.

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite siųsti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu [email protected].


Dokumentai atsisiųsti:

Įsakymo projektas

Programa


Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJŲ TIES PADEKANIŠKIŲ, ČEKONIŠKIŲ IR GERYČIŲ GATVĖMIS DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 96, NR. 98 IR NR. 100, PERTVARKYTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ GERYČIŲ G. 76, 78 IR 80 FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTU, SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

2021 m. birželio     d. Nr.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-773 „Dėl teritorijų ties Padekaniškių, Čekoniškių ir Geryčių gatvėmis detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00079882) sklypų Nr. 96, Nr. 98 ir Nr. 100, pertvarkytų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A30-703/20 „Dėl žemės sklypų Geryčių g. 76, 78 ir 80 formavimo ir pertvarkymo projekto tvirtinimo“, sprendinius inicijavimo pagrindu: nekeičiant nustatyto teritorijos naudojimo būdo perplanuoti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).