Parengtas įsakymo projektas dėl leidimo koreguoti Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu sklype gerosios Vilties g. 27

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI VILNIAUS MIESTO PIETINIO GREITKELIO BEI GRETIMŲ TERITORIJŲ DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU SKLYPE GEROSIOS VILTIES G. 27

2019 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. 01A-41-4 „Dėl Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto Vilniaus miesto pietinio greitkelio bei gretimų teritorijų detaliojo plano sprendinius sklype Gerosios Vilties g. 27 (kadastro Nr. 0101/0052:35) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties ir naudojimo būdo patikslinti galimą pastatų aukštingumą siekiant jį padidinti ir kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus pagal Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PRIDEDAMA: Planavimo darbų programa GerosiosVilties27