Parengtas įsakymo projektas ,,Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“

Parengtas įsakymo projektas ,,Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą

 

Informuojame apie parengtą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą ,,Dėl pavedimo rengti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą“. Teisės akto rengimo pagrindas – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 1-839 Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“. Planuojama teritorija – Vilniaus miesto savivaldybės teritorija (apie 400 kv.km).

 

 

 

Informacija apie pasiūlymų teikimą dėl parengto teisės akto projekto:

Susipažinti ir teikti siūlymus dėl parengto teisės akto projekto dėl numatomo keisti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano ir planavimo darbų programos galima 10 d. d. nuo pranešimo paskelbimo datos.

Vilniaus miesto savivaldybės interneto tinklalapyje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/ ;  Vilniaus miesto seniūnijų informacinėse priemonėse.

Kontaktiniai asmenys:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Šilumos ir vandens ūkio poskyris, Konstitucijos pr. 3, poskyrio vedėjas K.Karosas tel. 8 (5) 211 2178, el. paštas kestutis.karosas@vilnius.lt;

 

Infrastruktūros skyriaus, Eksploatacijos poskyris, vyr. specialistas S.Šakalys tel. (8-5) 211 2317, el. paštas: sigitas.sakalys@vilnius.lt;

Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Bendrojo ir specialiojo planavimo poskyrio vedėja Jolita Bernatavičienė tel. (8-5) 211 2756, el. pastas jolita.bernataviciene@vilnius.lt;

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. savivaldybe@vilnius.lt , www.vilnius.lt;

Iniciatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius

 

 

 

 

Teisės akto projektas:

DĖL PAVEDIMO RENGTI PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 2, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straipsnių ir dešimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 341, 351 straipsniais ir priedu įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis ir atsižvelgdama į Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimą Nr. 1-839 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“:

 1. P a v e d u pradėti rengti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 3 d. sprendimu Nr. 1-2136 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo“ keitimą.
 2. T v i r t i n u Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo darbų programą (pridedama).
 3. N u s t a t a u, kad keičiant Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, būtina vadovautis tikslais ir uždaviniais, nurodytais 2 punktu patvirtintoje keitimo darbų programoje.
 4. P a v e d u:

4.1. Vyriausiojo miesto architekto skyriui organizuoti Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo procedūras;

4.2. Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis įsakymas.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

 

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2021 m.                 mėn.      d.

įsakymu Nr.

 

 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas yra specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Planavimo objektas – Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esama ir planuojama paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūra. Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslas – nustatyti paviršinių nuotekų baseinų teritorijas, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, išteklių poreikius, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą, užtikrinant planuojamos sistemos darną, integruojant ją į bendrą savivaldybės infrastruktūrą.
 3. Rengiant Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, bus įtraukti paviršinių nuotekų infrastruktūros objektai, kurių statyba ar rekonstrukcija sumažins gatvių užtvindymo riziką liūčių metu ir mieste esančių paviršinių vandenų taršą.
 4. SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PAGRINDAS
 5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
 6. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas.
 7. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas.
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“.
 9. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 1-839 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo“.
 10. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas.

 

 

III. PLANAVIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

 1. Planavimo organizatorius Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.
 2. Planavimo rengėja Vilniaus miesto savivaldybės įmonė „Vilniaus planas“.
 3. Koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyrius.
 4. SPECIALIOJO PLANO KEITIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 5. Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano (toliau – specialusis planas) keitimo tikslas – nustatyti paviršinių nuotekų baseinų teritorijas, naudojimo, tvarkymo, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, išteklių poreikius, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus ir finansavimą užtikrinant planuojamos sistemos darną ir integruojant ją į bendrą Savivaldybės infrastruktūrą. Specialiojo plano pakeitimas sudarytų prielaidas įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.
 6. Specialiojo plano keitimo uždaviniai:

13.1. atlikti specialiojo plano įgyvendintų sprendinių monitoringą;

13.2. nustatyti prioritetines paviršinių nuotekų tinklų plėtros teritorijas pagal prioritetinę Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūrą ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius;

13.3. mažinti momentinį paviršinių nuotekų išleidimą į upes bei organizuoti (pereiti prie) paviršinių nuotekų (lietaus, drenažinio ar polaidžio vandens) akumuliavimo bei infiltravimo į gruntą;

13.4. įvertinti nagrinėjamų teritorijų sąlygas lietaus vandens sulaikymui ir natūraliai infiltracijai panaudojant esamus kraštovaizdžio elementus, geologiją, reljefą ir t.t., sprendiniais papildyti ir pagerinti esamą gamtinę situaciją;

13.5. įvertinti galimybes sprendiniams atlikti daugiau nei vien inžinerinę funkciją – šiuolaikiški lietaus vandens sutvarkymo sprendiniai gali būti išnaudojami rekreacijai, naujų gamtinių buveinių formavimui, aplinkos kokybės gerinimui, vandens kaupimui antriniam panaudojimui ir t.t.;

13.6. numatyti teritorijas, kur visuose sklypuose yra lietaus vanduo turėtų būti išgarinamas arba sugerdinamas sklypo viduje arba kompleksinių  kraštovaizdžio tvarkymo sprendinių (įskaitant apželdintus stogus) pagalba  sujungimas į teritorijos „lietaus upelių“ sistemą. Lietaus vandens tėkmes, sugerdinimo, natūralaus apvalymo, akumuliavimo, persipylimo ir kitus reikalingus sprendinius plėtoti sistemingai visoje nagrinėjamoje teritorijoje, vieningai vystant inžinerinę ir kraštovaizdžio tvarkymo koncepciją.

13.7. numatyti plotus paviršinio vandens nuotekų atviroms ir uždaroms kaupykloms įrengti;

13.8. (numatyti) įrengti naftos ir smėlio rinktuvus, taršos monitoringo sistemas, siekiant sumažinti mieste esančių paviršinių vandenų taršą;

13.9. nustatyti paviršinių vandens hidrotechnikos statinių ir įrenginių statybos galimybes vandens telkinių pakrantės apsaugos zonose ir juostoje;

13.10. numatyti specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo etapus ir investicijų poreikį.

 1. KITI REIKALAVIMAI
 2. Specialiojo plano keitimo procesą sudaro šie etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
 3. Specialiojo plano keitimo rengėjas:

15.1. numato paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas;

15.2. numato paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai (vystymui) reikalingų teritorijų apsaugos zonas;

15.3 numato konkrečias vietas, kuriose būtų siūloma žemę paimti visuomenės poreikiams – rezervuoja teritoriją, suformuoja sklypus ir parengia dokumentų projektus žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūroms inicijuoti;

15.4. nurodo specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

15.5. numato paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių ir įrenginių vietas;

15.6. parengia paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo dviejų alternatyvų koncepciją. Koncepcijos sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas nenumatomas.

15.7. atlieka strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūras Vyriausybės numatyta tvarka;

15.8. atlieka tyrimus, įvertinančius planuojamą teritoriją ir jos prieigas, jei tokie tyrimai neatlikti ar nepakankami;

15.9. parengia paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo ekonominį ir aplinkosauginį pagrindimą;

15.10. atlieka specialiojo plano viešinimo procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO TVARKA
 2. Specialiojo plano keitimas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklėmis.
 3. Pakeistas dokumentas rengiamas 3 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai.

 

VII. TERMINAI

 

 1. Specialiojo plano keitimas vykdomas iki 2022 m. balandžio 30d.

___________________________________________