Parengtas įsakymo projektas dėl Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano sprendinių keitimo
PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa

KEIČIAMO detaliOJO planavimo DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Savanorių pr. 247, Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 14,4200 ha .

3. Planavimo iniciatorius: LABARUM UAB Savanorių pr. 247 Vilnius, tel. +370 659 77090.

4. Planavimo pagrindas Sklypo savininko įgaliotos UAB „Sweco Lietuva“ 2016-06-17 prašymas dėl papildomų planavimo tikslų.

5. Planavimo uždaviniai: padalyti sklypą į du ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) naudojimo būdą (iš komercinės teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas, automobilių aikštelių išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo keitimo proceso etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis


Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641

________________________________________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMO PROJEKTAS

,, DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-05-15 ĮSAKYMO NR. 30-1723 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO SAVANORIŲ PR. 247 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ“ PAKEITIMO“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-07-04

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai: Gavus įgaliotos UAB „Sweco Lietuva“ prašymą dėl papildomų (sklypo padalijimo į du) planavimo tikslų, keičiami Administracijos direktoriaus 2015-05-15 įsakymo Nr. 30-1723 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 detaliojo plano sprendinių keitimą“ 1. punktas ir planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 5. ir 9. punktai.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos Projektas rengiamas atsižvelgus į įgaliotos UAB „Sweco Lietuva“ 2016-06-17 prašymą papildyti Administracijos direktoriaus 2015-05-15 įsakymo Nr. 30-1723 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 detaliojo plano sprendinių keitimą“ planavimo tikslus, įrašant sklypo padalijimą į du sklypus.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai

Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkas.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Sklypo savininkas UAB „LABARUM“

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Rimantas Mockus.

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu, atsiranda daugiau darbo vietų.

10. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Negauta.

PRIDEDAMA:

  1. VMSA MPD DPMPK 2016-06-22 d. protokolas Nr.A16-1015/15(2.1.13-MP) 2 lapai, 1 egz.
  2. Galiojančio detaliojo plano pagrindinis brėžinys, 1 lapas, 1 egz.
  3. Prašymo kopija 1 lapas, 1 egz.
  4. Ištrauka iš miesto plano su sklypo ribomis M 1:5000 1 lapas, 5 egz.
  5. Sklypo ribų planas 1 lapas, 1 egz.
  6. Ištrauka iš bendrojo plano M 1: 25000 1 lapas, 1 egz.
  7. Registrų centro duomenų banko išrašas 5 lapai 1 egz.
  8. VMS Tarybos 2010-04-14 sprendimas Nr. 1-1489 1 lapas 1 egz.
  9. Administracijos direktoriaus 2015-05-15 įsakymas Nr. 30-1723 1 lapas 1 egz.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas

Projektas 0101/0076:218

______________________________________________________________________________________________________

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktorius

ĮSAKYMAS

DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-05-15 ĮSAKYMO NR. 30-1723 „DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPO SAVANORIŲ PR. 247 DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ“ PAKEITIMO

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 313 punktu:

1. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 30-1723 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 detaliojo plano sprendinių keitimą“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. L e i d ž i u inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) detaliojo plano (reg. Nr. 2593), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. 1-1489 ,,Dėl sklypo Savanorių pr. 247, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinių keitimą, dalijant sklypą į du ir keičiant sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus (pagal pridedamą miesto planą).“

2. K e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 30-1723 „Dėl leidimo inicijuoti sklypo Savanorių pr. 247 detaliojo plano sprendinių keitimą“ 2 punktu patvirtintą planavimo darbų programą keičiamo detaliojo planavimo dokumentui rengti:

2.1. išdėstau 5 punktą taip:

„5. Planavimo uždaviniai: padalyti sklypą į du ir vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu pakeisti žemės sklypo Savanorių pr. 247 (kadastro Nr. 0101/0076:218) naudojimo būdą (iš komercinės teritorijos (K) į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos (P) ir teritorijos tvarkymo bei naudojimo reglamentus. Sklype suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių komunikacijų koridorius.“;

2.2. Išdėstau 9 punktą taip:

„9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.“

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis Administracijos direktorių

Rengėjas

Teritorijų planavimo skyriaus Rytinės teritorijos

poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, 211 2641