Parengtas įsakymo projektas Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodajame kel. 62, Vilniuje, detaliojo plano keitimo sklype Liepiškių g. 13 ir šalia esančioje teritorijoje organizavimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0075:2314) JUODAJAME KEL. 62, VILNIUJE, DETALIOJO PLANO KEITIMO SKLYPE LIEPIŠKIŲ G. 13 IR ŠALIA ESANČIOJE TERITORIJOJE ORGANIZAVIMO
2019 m. vasario d. Nr. A30-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:
1. O r g a n i z u o j u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. 30-1428 „Dėl sklypo Juodasis kelias 62 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodajame kel. 62, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060011) keitimą sklype Liepiškių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0075:3290) keičiant susisiekimo komunikacijų sprendinius ir šalia esančioje teritorijoje nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei kitus planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką – liepiskiu_schema).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui keisti (pridedama).

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodasis kelias 62, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060011) keitimas sklype Liepiškių g. 13 ir šalia esančioje teritorijoje.
2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,51 ha.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“ Konstitucijos pr. 3 Vilnius.
5. Planavimo pagrindas: 2018 m. birželio 4 d. Vilniaus miesto savivaldybės Eismo saugumo komisijos protokolas Nr. A16-392/18(2.1.58-UK5).
6. Planavimo uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. 30-1428 „Dėl sklypo Juodasis kelias 62 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto sklypo (kadastro Nr. 0101/0075:2314) Juodajame kel. 62, Vilniuje, detaliojo plano (registro Nr. T00060011) keitimą sklype Liepiškių g. 13 (kadastro Nr. 0101/0075:3290) keičiant susisiekimo komunikacijų sprendinius ir šalia esančioje teritorijoje nustatant susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos naudojimo būdą bei kitus planuojamai teritorijai reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
7. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti eismo organizavimo sprendimus (siūlomi – nustatant privažiavimą prie sklypų Juodasis kelias 64 ir Liepiškių g. 13 iš Liepiškių gatvės, panaikinti transporto eismo jungtį su Juoduoju keliu, paliekant tik pėsčiųjų praėjimą, nustatant E kategoriją), atlikti transporto srautų analizę.
8. Papildomi reglamentai: nereikalingi.
9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
10. SPAV reikalingumas: bus įvertintas pateikus Aplinkos apsaugos agentūros sąlygas.
11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
13. Koncepcijos rengimas: nereikalingas
14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas
15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
16. Planavimo terminai: 3 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo projektu dėl detaliojo plano rengimo ir teikti pasiūlymus galima nuo šios informacijos paskelbimo, Savivaldybės el. svetainėje https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-planavimo-viesumas/, Naujosios Vilnios seniūnija (Gerovės g. 1, LT-11201 Vilnius) ir Savivaldybės patalpose adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (Kontaktinis tel. 8219 7913).