Parengtas įsakymo projektas dėl teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype J. Basanavičiaus g. 36

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS J. BASANAVIČIAUS G. 36/2 NEDIDELIŲ VEIKLOS MASTŲ DETALŲJĮ PLANĄ

2019 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 2000 m. lapkričio 9 d. sprendimu
Nr. 2158V ,,Dėl teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos J. Basanavičiaus g. 36/2 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype J. Basanavičiaus g. 36 (kadastro Nr. 0101/0055:105) inicijavimo pagrindu: nekeičiant žemės sklypo paskirties patikslinti galimą užstatymo aukštingumą ir aukštų skaičių, intensyvumą bei kitus pagrindinius naudojimo reikalavimus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių.
2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PRIDEDAMA:

Planavimo darbų programa;

Basanaviciaus 36 schema