Parengtas įsakymo projektas dėl teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00070317), sprendinių koregavimas sklype Dailidžių g. 4B

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI TERITORIJOS PRIE DAILIDŽIŲ GATVĖS (KADASTRO NR. 0101/0044:279) RASŲ SENIŪNIJOJE DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ SKLYPE DAILIDŽIŲ G. 4B

2019 m. gegužės     d. Nr. A30-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:
1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1615 „Dėl teritorijos prie Dailidžių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 6700 (šešių tūkstančių septynių šimtų) kv. m teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro
Nr. 0101/0044:279) Rasų seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00070317) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant žemės sklypo
Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja
Danuta Narbut

PATVIRTINTA:
Vilniaus m. savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotojas
2019 m. ____________________d.
įsakymu Nr.

Planavimo darbų programa
detaliOJO planavimo DOKUMENTUI KOREGUOTI

1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro
Nr. 0101/0044:279), Rasų seniūnijoje, detaliojo plano (registro Nr. T00070317), sprendinių koregavimas sklype Dailidžių g. 4B.
2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 0,0689 ha sklypai (žemės naudojimo paskirtis – kita) (kadastro Nr. 0101/0044:155), Rasų seniūnijoje, Vilniuje.
3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
4. Planavimo iniciatorius UAB „Emalin“.
5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti inicijuoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. sprendimu Nr. 1-1615 „Dėl teritorijos prie Dailidžių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 6700 (šešių tūkstančių septynių šimtų) kv. m teritorijos prie Dailidžių gatvės (kadastro Nr. 0101/0044:279) Rasų seniūnijoje detaliojo plano (registro Nr. T00070317) sprendinių koregavimą planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu, keičiant žemės sklypo Dailidžių g. 4B (kadastro Nr. 0101/0044:155) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, nustatant užstatymo tankį, intensyvumą, statinio aukštį, užstatymo tipą, statybos zoną ir ribą bei kitus planuojamam užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
9. Papildomi reglamentai: nėra.
10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –
Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis