Parengtas administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. a30-1715/18(2.1.22e-td2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“ patvirtintos planavimo darbų programos pakeitimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
PAVADUOTJO 2018 M. RUGPJŪČIO 14 D. ĮSAKYMU NR. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „DĖL LEIDIMO RENGTI IR ORGANIZUOTI APIE 33,5 HA TERITORIJOS TARP PANERIŲ, GELEŽINKELIO, STOTIES IR SEINŲ GATVIŲ DETALŲJĮ PLANĄ“ PATVIRTINTOS PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PAKEITIMO

2019 m. Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,
k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. A30-1715/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo rengti ir organizuoti apie 33,5 ha teritorijos tarp Panerių, Geležinkelio, Stoties ir Seinų gatvių detalųjį planą“ patvirtintos planavimo darbų programos detaliojo planavimo dokumentui rengti 10 punktą ir išdėstau jį taip:
„10. SPAV reikalingumas: reikalingas.“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja