Parengtas įsakymo projektas inicijuoti sklypų (kad. Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692), Neravų k., detaliojo plano (reg. Nr. 73844) koregavimą

Informuojame, kad bus vykdomas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2020 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 73844) sprendinių koregavimas.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pagrindu pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2020 patvirtinto sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano (reg. Nr. 73844) sprendinių (sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:320), pažymėto pridedamoje miesto plano ištraukoje Nr. 5662) koregavimo procesas.

Planavimo iniciatorius – UAB „IBC LOGISTIKA“ Palangos g. 4 Vilnius. (pagal įgaliojimą R. Kerienė, tel. 8612 09379).

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, faks. (8 5) 211 2222, el. p. e.vicemeras@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas – nustatyti papildomą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą ir apie 0,37 (trisdešimt septynių šimtųjų) ha miško žemę paversti kitomis naudmenomis bei patikslinti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Pasiūlymų teikimas: Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo projektu ir programa galima susipažinti per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius 415 kab. (Kontaktinis asmuo Rimantas Mockus, tel. 8 5 211 2641).

PROJEKTAS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0165:257, NR. 0101/0165:275, NR. 0101/0165:293, NR. 0101/0165:449, NR. 0101/0165:465, NR. 0101/0165:692) BUVUSIAME NERAVŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

2016 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi ir Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8, 318.1 , 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 40-160 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Vylūnės Urbonienės įgaliojimų“ 1.5 punktu:

1. L e i d ž i u inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 73844), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2020 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:320), pažymėto pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą.

2. N u s t a t a u kad detaliojo plano sprendinių koregavimo tikslas – nustatyti papildomą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą ir apie 0,37 (trisdešimt septynių šimtųjų) ha miško žemę paversti kitomis naudmenomis bei patikslinti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

3. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyr. specialistas

Rimantas Mockus, tel. 211 2641

PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2016 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

1. Planuojamos teritorijos adresas: Žemės sklypas kadastro Nr. 0101/0165:320), Vilnius.

2. Planuojamos teritorijos plotas: 3,4090 ha.

3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

4. Planavimo pagrindas: UAB ,,IBC logistika“ 2016-06-14, 2016-07-01 prašymai.

5. Planavimo uždaviniai: atlikti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 73844), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2020 ,, Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:320), pažymėto pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, kurio tikslas – nustatyti papildomą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą ir apie 0,37 (trisdešimt septynių šimtųjų) ha miško žemę paversti kitomis naudmenomis bei patikslinti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

6. Papildomi planavimo uždaviniai: Paversti sklype esančią miško žemę kitomis naudmenomis už ją sumokant piniginę kompensaciją, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymas, servitutai.

8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.

9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.

10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.

11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.

12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.

13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.

14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.

15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.

16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.

17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

Suderinta: Miesto vyriausias architektas

Miesto plėtros departamento direktorius Mindaugas Pakalnis

Teritorijų planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistas

Rimantas Mockus tel. 211 2641

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTO

,, DĖL LEIDIMO INICIJUOTI SKLYPŲ (KADASTRO NR. 0101/0165:257, NR. 0101/0165:275, NR. 0101/0165:293, NR. 0101/0165:449, NR. 0101/0165:465, NR. 0101/0165:692) BUVUSIAME NERAVŲ KAIME DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2016-06-17

1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai: Vadovaujantis žemės sklypo savininko uždarosios akcinės bendrovės ,, IBC logistika“ prašymu, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime, Panerių seniūnijoje, detaliojo plano (reg. Nr. 73844), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2020 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:320), pažymėto pridedamoje schemoje, sprendinių koregavimą, kuriuo numatoma nustatyti papildomą susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų naudojimo būdą ir apie 0,37 (trisdešimt septynių šimtųjų) ha miško žemę paversti kitomis naudmenomis bei patikslinti teritorijos naudojimo ir tvarkymo reglamentus.

2. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. reg. Nr. 1881 ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 1-2020 ,,Dėl sklypų (kadastro Nr. 0101/0165:257, Nr. 0101/0165:275, Nr. 0101/0165:293, Nr. 0101/0165:449, Nr. 0101/0165:465, Nr. 0101/0165:692) buvusiame Neravų kaime detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtintu detaliuoju planu.

3. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

5. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai Nereikalingi.

6. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkai.

7. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

UAB ,,IBC Logistika“ įgaliota Rima Kerienė.

8. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai)

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vyriausiasis specialistas Rimantas Mockus.

9. Priimto teisės akto naudos Vilniaus visuomenei.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, urbanistiniu požiūriu, atsiranda daugiau darbo vietų.

10. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados. Negauta.

PRIDEDAMA:

1. Prašymo kopija, 1 lapas, 1 egz.

2. Planavimo darbų programa detaliojo planavimo doumentui rengti, 1 lapas 5 egz.

3. Ištrauka iš miesto schemos su sklypų ribomis, 1 lapas, 5 egz.

4. Detaliojo plano korektūros schema, 1 lapas, 1 egz.

6. Ištauka iš Vilniaus miesto bendrojo plano M 1:25000, 1 lapas, 1egz.

7. 2014 m. rugsėjo 24 d.Tarybos sprendimo Nr. 1-2020 kopija 1 lapas, 1 egz.

8. Patvirtinto detaliojo plano pagrindinio brėžinio kopija 1 lapas, 1 egz.

9. VMSA MPD DPMPK 2016-06-17 protokolas Nr. A17-993/16(2.1.13-MP) -2 lapai, 1 egz.

Miesto rytinės teritorijos poskyrio vedėjas Vytautas Kondratas