Parengtas įsakymo projektas keisti Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinius apie 1,2 (vieno ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos dalyje

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL LEIDIMO INICIJUOTI MARKUČIŲ RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KEITIMĄ APIE 1,2 HA TERITORIJOS DALYJE

2019 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimą apie 1,2 (vieno ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos dalyje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti (nustatyti) sklype Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211) žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, kitoje teritorijoje nustatyti sklypų ribas ir plotą, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos būdą bei kitus planuojamos teritorijos užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Schema
T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti

Tikslus planavimo dokumento pavadinimas apie Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimas apie 1,2 ha teritorijos dalyje.
Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: apie 1,2 ha teritorija, į ją patenka žemės sklypas Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211) (žemės naudojimo paskirtis – kita), Rasų seniūnijoje, Vilniuje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius
Planavimo iniciatorius UAB „SILA Capital“, UAB „Traktus“.
Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto tarybos 2000 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. 541 „Dėl Markučių rajono detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Markučių rajono detaliojo plano (registro Nr. T00057292) Rasų seniūnijoje sprendinių keitimą apie 1,2 (vieno ir dviejų dešimtųjų) ha teritorijos dalyje planavimo proceso inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti (nustatyti) sklype Subačiaus g. 99 (kadastro Nr. 0101/0060:211) žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, kitoje teritorijoje nustatyti sklypų ribas ir plotą, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos būdą bei kitus planuojamos teritorijos užstatymui reikalingus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
Papildomi planavimo uždaviniai:

– numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, siūloma neviršyti gretimų suplanuotų teritorijų naudojimo reglamentų;

– vadovautis Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos 2019 m. birželio 13 d. protokolo Nr. 19-04-III Išvadomis ir rekomendacijomis;

Papildomi reglamentai:

– gamtos, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai;

– teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai;

– teritorijos viešųjų erdvių išdėstymas;

– automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas;

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
SPAV reikalingumas: nereikalingas.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis