Parengtas įsakymo projektas keisti sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano sprendinius sklype Algirdo g. 48C

 

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI SKLYPO ALGIRDO G. 48 DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. vasario     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 312 ir 313 punktais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u keisti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 30-2135 ,,Dėl sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto žemės sklypo Algirdo g. 48 detaliojo plano sprendinius inicijavimo pagrindu sklype Algirdo g. 48C (kadastro Nr. 0101/0056:126): pakeisti detaliuoju planu nustatytus pramoninės (P2) ir komercinės teritorijos (K1) žemės naudojimo būdus į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos naudojimo būdą bei nustatyti sklypo naudojimo reglamentus, nepažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano reglamentų.
  2. T v i r t i n u detaliojo plano keitimo planavimo darbų programą (pridedama).

   Planavimo+darbų+programa

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut