Parengtas įsakymo projektas keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „dėl leidimo keisti SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0115:43) KRYŽIOKŲ K. DETALIOJO PLANO sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje

inicijavimo sutarties pagrindu“

Su įsakymo dėl detaliojo plano keitimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. balandžio 19 d. iki balandžio 30 d.) (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

Projektas Kryžiokai d

 

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriaus pavaduotojas

 

ĮSAKYMAS

dėl leidimo keisti SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0115:43) KRYŽIOKŲ K. DETALIOJO PLANO sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje

inicijavimo sutarties pagrindu

 

2021 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano (registro Nr. T00055832), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-110 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypų ribas tarp sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0115:179) ir Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro                       Nr. 0101/0115:180), tarp sklypų Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180) ir Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0115:181), nustatyti sklypams Nr. 2 ir Nr. 3 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, daliai sklypo Nr. 4, pakeičiant paskirtį iš miškų ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą iš ūkinių miškų sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakeisti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (schema pridedama).
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Rengė  Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0115:179), sklypas Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180) ir sklypas Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0115:181), Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,4 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: žemės sklypų savininkų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: keisti sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano (registro Nr. T00055832), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 30-110 ,,Dėl sklypo (kadastro Nr. 0101/0115:43) Kryžiokų k. detaliojo plano tvirtinimo“, sprendinius apie 0,4 ha teritorijoje inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypų ribas tarp sklypų Nr. 2 (kadastro Nr. 0101/0115:179) ir Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180), tarp sklypų Nr. 3 Kryžiokų g. 238C (kadastro Nr. 0101/0115:180) ir Nr. 4 (kadastro Nr. 0101/0115:181), nustatyti sklypams Nr. 2 ir Nr. 3 vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1) naudojimo būdą, daliai sklypo Nr. 4, pakeičiant paskirtį iš miškų ūkio į kitos paskirties, naudojimo būdą iš ūkinių miškų sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą, pakeisti žemės sklypų naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymas.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                                        Mindaugas Pakalnis

Aiškinamasis_Raštas Kryžiokai N