Parengtas įsakymo projektas keisti Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467) sprendinius sklype Vytauto g. 15

Parengtas įsakymo projektas keisti Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467) sprendinius sklype Vytauto g. 15

projektas

Informaciją teikia Vyriausiojo architekto skyriaus detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. spec. Dovilė Eidukaitė,

tel. (8 5) 2112573, el. p. dovile.eidukaite@vilnius.lt nuo balandžio 10 d. iki balandžio 24 d. (imtinai).

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KEISTI ŽVĖRYNO PIETINĖS DALIES DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE VYTAUTO G. 15 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. balandžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus         2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 247V „Dėl Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467) sprendinių keitimą teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklypuose Vytauto g. 15 (kadastro Nr. 0101/0053:55, kadastro Nr. 0101/0053:56), kurio tikslas – sujungti sklypus, pakeisti (nustatyti) suplanuotos teritorijos naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.
 2. T v i r t i n u  planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI KEISTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano sprendinių keitimas sklypuose Vytauto g. 15.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: kitos paskirties (naudojimo būdas nenustatytas) 0,8138 ha sklypas Vytauto g. 15 (kadastro Nr. 0101/0053:55), kitos paskirties (naudojimo būdas nenustatytas) – 0,1694 ha sklypas Vytauto g. 15 (kadastro Nr. 0101/0053:56),  Žvėryno seniūnijoje, Vilniuje (bendras planuojamos teritorijos plotas apie 0,9832 ha).
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: UAB „Wealthgrow“ J.Basanavičiaus g. 26, Vilnius tel. 8 61238303. Detaliojo plano rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 5. Planavimo pagrindas: UAB „Wealthgrow“ prašymas (2020-02-10  reg. Nr. A50-5121/20).
 6. Planavimo tikslai ir uždaviniai: atlikti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 247V Dėl Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno pietinės dalies detaliojo plano (registro Nr. T00054467) sprendinių keitimą, kurio tikslas – apjungti sklypus, pakeisti (nustatyti) suplanuotos teritorijos, naudojimo būdą ir teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką).
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: įvertinti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, išsaugoti vertingus teritorijos želdinius,
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, servitutų poreikis, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai.
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nustatomi pagal institucijų išduotas planavimo sąlygas.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 13. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano keitimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 16. Planavimo terminai: kol galioja planavimo sąlygos.
 17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 duomenis. Projektas rengiamas 3 egz. (originalas ir 2 patvirtintos kopijos), pateikiant 3 egz. kompiuterinių laikmenų. Kompiuterinė laikmena turi būti parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-12-31 įsakymu Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatais.

 

Suderinta: Vyriausiasis miesto architektas                                                            Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė

Dovilė Eidukaitė, tel. 2112573