Parengtas įsakymo projektas koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Latvių g. 9

Parengtas įsakymo projektas koreguoti žemės sklypo Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404),

Vilniuje, detaliojo plano sprendinius

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „Dėl leidimo

koreguoti Žvėryno rajono plano sprendinius sklype Latvių g. 9 teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“.

 

Informaciją teikia Vyriausiojo architekto skyriaus detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyr. spec. Dovilė Eidukaitė,

tel. (8 5) 2112573, el. p. dovile.eidukaite@vilnius.lt nuo balandžio 10 d. iki balandžio 24 d. (imtinai).

projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO RAJONO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE LATVIŲ G. 9 TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

 

2020 m. balandžio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u  koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
  Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano (registro Nr. T00054568) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypo Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404) žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos (G2), užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų.
 2. T v i r t i n u  1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama)

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

 

Planavimo darbų programa

detali0j0 planavimo DOKUMENTUI KEISTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sklypas Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404), Žvėryno seniūnija.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,088 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: UAB ,,VERTABLOX“ Žirgo g. 30B-2, Vilnius.
 5. Planavimo pagrindas: UAB „VERTABLOX“ parašymas
 6. Detaliojo plano rengėjas: planavimo iniciatorius pasirinkimu.
 7. Planavimo uždaviniai: koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu
  Nr. 82V „Dėl Žvėryno rajono plano tvirtinimo“ patvirtinto Žvėryno rajono plano                (registro Nr. T00054568) sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu: nustatyti sklypo Latvių g. 9 (kadastro Nr. 0101/0031:404) žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į daugiabučių gyvenamųjų namų ir bendrabučių statybos (G2), užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus, neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane             (registro Nr. T00056038) nustatytų užstatymo reglamentų.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą.
 9. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 11. SPAV reikalingumas: nerengiama.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 17. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

 

Suderinta :   Vilniaus miesto architektas                                        Mindaugas Pakalnis

 

Rengė: Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio vyriausioji specialistė

Dovilė Eidukaitė, tel. 2112573