Parengtas įsakymo projektas koreguoti apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano sprendinius Girdavos g. 10, kadastro Nr. 0101/0167:1947

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 17 HA TERITORIJOS ŠALIA GELEŽIŲ GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE NR. 92 (KADASTRO NR. 0101/0167:1947) INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2018 m. spalio     d.   Nr. A30-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.4.5.1.2, 318.4.5.2, 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

  1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 1-1809 „Dėl apie 17 ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto apie 17 (septyniolikos) ha teritorijos šalia Geležių gatvės detaliojo plano (registro Nr. T00072194) sprendinius sklype Nr. 92 (Girdavos g. 10, kadastro Nr. 0101/0167:1947) teritorijų planavimo inicijavimo pagrindu padalijant sklypą ir nustatant atidalintuose sklypuose vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos naudojimo būdą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane (registro Nr. T00056038) nustatytų reglamentų.
  2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama). Programa

 

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut