Parengtas įsakymo projektas koreguoti apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Sietuvos g. 1; 3; 5 ir 7

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 18,4 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPo NR. 85 SIETUVOS G. 7 (kadastro   nr. 0101/0101:1324), SKLYPO nR. 86 SIETUVOS G. 5 (KADASTRO NR. 0101/0101:1325), SKLYPO NR. 87 SIETUVOS G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0101:51) IR SKLYPO  NR. 88 SIETUVOS G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0101:58) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU. 

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 8 d. iki rugsėjo 22 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. valdone.gavorskiene@vilnius.lt).

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS administracijos

direktoriAus PAVADUOTOJAs

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI APIE 18,4 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 85 SIETUVOS G. 7 (KADASTRO
NR. 0101/0101:1324), SKLYPO nR. 86 SIETUVOS G. 5 (KADASTRO NR. 0101/0101:1325), SKLYPO NR. 87 SIETUVOS G. 3 (KADASTRO NR. 0101/0101:51) IR SKLYPO NR. 88 SIETUVOS G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0101:58) SPRENDINIUS INICIJAVIMO
SUTARTIES PAGRINDU 

 

2020 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1 papunkčiu ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-972 ,,Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 85 Sietuvos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0101:1324), sklypo Nr. 86 Sietuvos g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:1325), sklypo Nr. 87 Sietuvos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0101:51) ir sklypo Nr. 88 Sietuvos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:58) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų ribas ir plotus juos apjungiant ir padalijant, nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą schemą).
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

koreguojamo detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Sietuvos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0101:1324), Sietuvos g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:1325), Sietuvos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0101:51) ir Sietuvos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:58).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,3106 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: fizinių asmenų prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060382), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-972 ,,Dėl apie 18,4 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 85 Sietuvos g. 7 (kadastro Nr. 0101/0101:1324), sklypo Nr. 86 Sietuvos g. 5 (kadastro Nr. 0101/0101:1325), sklypo Nr. 87 Sietuvos g. 3 (kadastro Nr. 0101/0101:51) ir sklypo Nr. 88 Sietuvos g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:58) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti detaliuoju planu suformuotų sklypų ribas ir plotus juos apjungiant ir padalijant, nustatyti sodybinį užstatymo tipą ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519