Parengtas įsakymo projektas koreguoti apie 30ha teritorijos buv. Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius šiame plane pažymėtuose sklypuose Nr.: 109, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 110, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 122 ir 124

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI APIE 30 HA TERITORIJOS BUVUSIAME GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPŲ NR. 109, NR. 111, NR. 113, NR. 117,

NR. 119, NR. 121, NR. 123,NR. 110, NR. 112,

NR. 114, NR. 115, NR. 116, NR. 118, nR. 120, nR. 122 IR nR. 124

SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m.

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00072313), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 18 d. sprendimu Nr. 1-1891 „Dėl apie 30 ha teritorijos buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypų Nr. 109 (Baltadvario g. 2, kadastro Nr. 0101/0101: 295), Nr. 111 (Baltadvario g. 4, kadastro Nr. 0101/0101:1124), Nr. 113 (Baltadvario g. 6, kadastro Nr. 0101/0101:1335), Nr. 117 (Baltadvario g. 8, kadastro Nr. 0101/0101:1340), Nr. 119 (Baltadvario g. 10, kadastro   Nr. 0101/0101:1337), Nr. 121 (Baltadvario g. 12, kadastro Nr. 0101/0101:1125), Nr. 123 (Baltadvario g. 14, kadastro Nr. 0101/0101:228), Nr. 110 (Sidabrės g. 1, kadastro                       Nr. 0101/0101:317), Nr. 112 (Sidabrės g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:1332), Nr. 114 (Sidabrės g. 5, kadastro Nr. 0101/0101:1333), Nr. 115 (Sidabrės g. 7, kadastro Nr. 0101/0101:1334), Nr. 116 (Sidabrės g. 11, kadastro Nr. 0101/0101:1341), Nr. 118 (Sidabrės g. 13, kadastro                        Nr. 0101/0101:1339), Nr. 120 (Sidabrės g. 15, kadastro Nr. 0101/0101:1336), Nr. 122 (Sidabrės g. 17, kadastro Nr. 0101/0101:318) ir Nr. 124 (kadastro Nr. 0101/0101:157) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo, patikslinti sklypų ribas, juos dalijant ir sujungiant, užstatymo tankį ir užstatymo tipą, servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

 

  PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2019 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: sklypai Nr. 109 (Baltadvario g. 2, kadastro Nr. 0101/0101: 295), Nr. 111 (Baltadvario g. 4, kadastro Nr. 0101/0101:1124), Nr. 113 (Baltadvario g. 6, kadastro Nr. 0101/0101:1335), 117 (Baltadvario g. 8, kadastro Nr. 0101/0101:1340), Nr. 119 (Baltadvario g. 10, kadastro   Nr. 0101/0101:1337), Nr. 121 (Baltadvario g. 12, kadastro Nr. 0101/0101:1125), Nr. 123 (Baltadvario g. 14, kadastro Nr. 0101/0101:228), Nr. 110 (Sidabrės g. 1, kadastro Nr. 0101/0101:317), Nr. 112 (Sidabrės g. 3, kadastro Nr. 0101/0101:1332), Nr. 114 (Sidabrės g. 5, kadastro Nr. 0101/0101:1333), Nr. 115 (Sidabrės g. 7, kadastro                             Nr. 0101/0101:1334), Nr. 116 (Sidabrės g. 11, kadastro Nr. 0101/0101:1341), Nr. 118 (Sidabrės g. 13, kadastro Nr. 0101/0101:1339), Nr. 120 (Sidabrės g. 15, kadastro Nr. 0101/0101:1336),    Nr. 122 (Sidabrės g. 17, kadastro Nr. 0101/0101:318) ir Nr. 124 (kadastro Nr. 0101/0101:157) sklypai Nr. 28 ir Nr. 33 (kadastro Nr. 0101/0101:985), Nr. 31 (Pukuvero g. 22, kadastro             Nr. 0101/0101:687), Nr. 32 (Pukuvero g. 24, kadastro Nr. 0101/0101:21), Nr. 34 (kadastro        Nr. 0101/0101:1101) ir sklypas Nr. 6 (koreguotame detaliajame plane sklypas Nr. 8), Verkių seniūnijoje, Vilniuje.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,3175 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: sklypų savininkų 2019-02-11 prašymas Nr. A50-42251/19.
 5. Planavimo uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdo, pakeisti ir patikslinti sklypų ribas, juos dalinant ir sujungiant, užstatymo tankį ir užstatymo tipą, patikslinti servitutus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius                                            Mindaugas Pakalnis