Parengtas įsakymo projektas koreguoti koreguoti teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo sprendinius sklype Saltoniškių g. 7 (kad.Nr. 0101/0031:39)

Projektas

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS T-1 TARP UKMERGĖS, SALTONIŠKIŲ, PIENINĖS IR PARIBIO GATVIŲ DETALIOJO PLANO ŽEMĖS SKLYPE SALTONIŠKIŲ G. 7 (KADASTRO NR. 0101/0031:39) SPRENDINIUS TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2019 m.              d.  Nr. A30-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 40-141/19 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano, patvirtinto 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1217 „Dėl teritorijosT-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ ir pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A30-1447 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39): vakarinėje sklypo dalyje pakoreguoti detaliuoju planu nustatytas reglamentų zonų ribas ir pakeisti statinių aukščio absoliutinę altitudę iki 139 m, neviršijant detaliuoju planu nustatyto 25 metrų statinio aukščio.
 2. T v i r t i n u 1 punkte nurodytos teritorijos planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui koreguoti (pridedama).

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja                                                                Danuta Narbut

 

Rengė Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

vakarinės teritorijos poskyrio

vyriausioji specialistė

Dovilė Eidukaitė

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI KOREGUOTI

 

 1. Tikslus planavimo dokumento pavadinimas: teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39) sprendinių koregavimas.
 2. Planuojamos teritorijos (sklypų) plotas ir adresas: 2,1811 ha žemės sklypas Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39) Žvėryno seniūnijoje, Vilniuje.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, tel. 8 5 2112616, faks. 8 5 2112222, LT-09601, Vilnius.
 4. Planavimo iniciatorius: UAB „XXT“.
 5. Rengėjas: pasirenka planavimo iniciatorius.
 6. Planavimo pagrindas: iniciatoriaus prašymas.
 7. Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano, patvirtinto 2009 m. rugsėjo 23 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1217 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ ir pakoreguoto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. A30-1447 „Dėl teritorijos T-1 tarp Ukmergės, Saltoniškių, Pieninės ir Paribio gatvių detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu žemės sklype Saltoniškių g. 7 (kadastro Nr. 0101/0031:39): vakarinėje sklypo dalyje pakoreguoti detaliuoju planu nustatytas reglamentų zonų ribas ir pakeisti statinių aukščio absoliutinę altitudę iki 139 m, neviršijant detaliuoju planu nustatyto 25 metrų statinio aukščio.
 8. Papildomi planavimo uždaviniai: nėra.
 9. Papildomi reglamentai: nėra.
 10. Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekamos.
 11. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 12. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 13. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 14. Detaliojo plano koncepcijos rengimas: nerengiama.
 15. Sprendinių nepriklausomas ekspertinis vertinimas: nereikalingas.
 16. Viešumo užtikrinimas: detaliojo plano koregavimo viešumo procedūros atliekamos teisės aktuose nustatyta tvarka. Jas užtikrina planavimo organizatorius ir iniciatorius.
 17. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartyje.
 18. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 19. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizuoti paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500 – M 1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

Suderinta: Miesto plėtros departamento direktorius –

Vilniaus miesto savivaldybės vyriausiasis architektas                                      Mindaugas Pakalnis

Rengė: Miesto plėtros departamento

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Vakarinės teritorijos poskyrio

Vyr. specialistė Dovilė Eidukaitė, tel. 2112573