Parengtas įsakymo projektas koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0101:512)

 

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME  GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 PUKUVERIO G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0101:298), SKLYPO NR. 13 (KADASTRO NR. 0101/0101:183) ir SKLYPO NR. 14 PUKUVERIO G. 32 (KADASTRO NR. 0101/0101:512) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU“. 

Su sprendimo dėl detaliojo plano keitimo rengimo dokumentais, planavimo tikslų dokumentais ir planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti galima susipažinti bei siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo (nuo š. m. rugsėjo 30 d. iki spalio 14 d.), adresu Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 415 kab. (kontaktinis asmuo Valdonė Gavorskienė, tel. (8 5) 211 2519, el. p. [email protected]).

 

Projektas T-08 skl. 12 ir 13

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI T-08 KVARTALO BUVUSIAME  GULBINŲ KAIME DETALIOJO PLANO SKLYPO NR. 12 PUKUVERIO G. 1 (KADASTRO NR. 0101/0101:298), SKLYPO NR. 13 (KADASTRO NR. 0101/0101:183) ir SKLYPO NR. 14 PUKUVERIO G. 32 (KADASTRO NR. 0101/0101:512) SPRENDINIUS INICIJAVIMO SUTARTIES PAGRINDU

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5.1.2 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 40-356/19 ,,Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir sklypo Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0101:512) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus sujungti, padalyti, pakeisti dalyje žemės sklypų naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (pagal pridedamą schemą).
 2. T v i r t i n u detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).
 3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymą Nr. A30-1783/19 ,,Dėl leidimo inicijuoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298) ir sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) sprendinių koregavimą“.

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Planavimo darbų programa

KOREGUOJAMO DETALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), Didžiųjų Gulbinų k. (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir Pukuvero g. 32 (kadastro Nr. 0101/0101:512).
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,9684 ha, 0,2249 ha ir 1,1186 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: UAB ,,Rimgauda“ir UAB ,,Gulbinų infrastruktūra“prašymas.
 5. Planavimo uždaviniai: koreguoti T-08 kvartalo buvusiame Gulbinų kaime detaliojo plano (registro Nr. T00060006), patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-1106 ,,Dėl T-08 kvartalo buvusiame Didžiųjų Gulbinų kaime detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Nr. 12 Pukuvero g. 1 (kadastro Nr. 0101/0101:298), sklypo Nr. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:183) ir sklypo Nr. 14 (kadastro Nr. 0101/0101:512) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu: sklypus sujungti, padalyti, pakeisti dalyje žemės sklypų naudojimo būdus iš susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų ir daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijos ir bendrojo naudojimo teritorijos bei nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų servitutai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: nurodomi teritorijų planavimo proceso iniciavimo sutartyje.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis ir nustatyta tvarka kompleksiškai Teritorijų planavimo komisijoje.
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Miesto vyriausiasis architektas                                                          Mindaugas Pakalnis

 

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

vyr. specialistė Valdonė Gavorskienė, 211 2519