Parengtas įsakymo projektas koreguoti teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinius sklypuose Nr. 29A ir 29B

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 29A IR 29D INICIJAVIMO PAGRINDU“.

 

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752, 8(5) 211 2573  pasiūlymai teikiami raštu ar el. paštu: savivaldybe@vilnius.lt nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 26 d.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO KOREGUOTI TERITORIJOS TARP GABIJOS GATVĖS IR UKMERGĖS PLENTO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPUOSE NR. 29A IR 29D INICIJAVIMO PAGRINDU

 

2020 m. rugpjūčio     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis:

  1. L e i d ž i u vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. 1881) koreguoti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-634 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Gabijos gatvės ir Ukmergės plento detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00055858) sprendinius sklypuose Nr. 29a (Girulių g. 23, kadastro Nr. 0101/0170:1125) ir         Nr. 29d (kadastro Nr. 0101/0170:239) inicijavimo pagrindu: padalyti žemės sklypus, keisti sklypų ribas ir plotus, nustatyti komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos ir bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės naudojimo būdus ir teritorijos naudojimo reglamentus (komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypui nustatyti užstatymo intensyvumą ne daugiau 2,0, statinių aukštį – ne daugiau 5 aukštų).
  2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

Pasirašyta programa

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis Administracijos direktorių Adomas Bužinskas