Parengtas įsakymo projektas koreguoti Žvėryno rajono detaliojo plano sprendinius sklype Latvių g. 3

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO INICIJUOTI ŽVĖRYNO RAJONO DETALIOJO PLANO

SKLYPO LATVIŲ G. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ

 

2019 m.

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 28 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 ,,Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.1, 318.4.5, 318.4.5.2 ir 318.4.5.3 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu:

 1. L e i d ž i u inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V, sklypo Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypo ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti sklype leistiną pastatų aukštį, altitudę, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

Rengė:

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyr. specialistė

Valdonė Gavorskienė, 211 2519

  PATVIRTINTA:

Vilniaus m. savivaldybės

administracijos direktoriaus pavaduotojas

2019 m. ____________________d.

įsakymu Nr.

 

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225), Žvėryno seniūnija, Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: 0,0923 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Planavimo pagrindas: sklypo savininko UAB ,,Latvių 3“ 2019-02-12 prašymas Nr. A50-4365/19.
 5. Planavimo uždaviniai: atlikti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V, sklypo Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypo ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti sklype leistiną pastatų aukštį, altitudę, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.
 6. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
 7. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, saugomų teritorijų ir nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir teritorijos naudojimo reglamentai.
 8. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 9. SPAV reikalingumas: neprivalomas.
 10. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 11. Detaliojo planavimo koregavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis etapai.
 12. Koncepcijos rengimas: detaliojo plano koncepcija nerengiama.
 13. Sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: nereikalingas.
 14. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbia priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 15. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 16. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 17. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, panaudojant M 1:500-M1:1000 duomenis (detaliojo plano rengėjas gali papildomai naudoti ir kitus mastelius). Pateikti GIS aplinkoje kompiuterinėje laikmenoje.

 

Suderinta: Vilniaus miesto savivaldybės

Miesto vyriausiasis architektas,

Miesto plėtros departamento direktorius                                            Mindaugas Pakalnis

 

 

 

Teritorijų  planavimo skyriaus

Miesto rytinės teritorijos vyr. specialistė Gavorskienė, 211 2519

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ĮSAKYMO PROJEKTAS

,,DĖL LEIDIMO INICIJUOTI žvėryno RAJONO DETALIOJO PLANO

sklypO LATVIŲ g. 3 SPRENDINIŲ KOREGAVIMĄ“

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019-02-25

 

 1. Parengto teisės akto projekto tikslas ir uždaviniai:

Atsižvelgiant į žemės sklypo savininko uždarosios akcinės bendrovės ,,Latvių g. 3“ prašymą, rengiamas įsakymo projektas dėl leidimo inicijuoti Žvėryno rajono detaliojo plano (registro Nr. T00054568), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V, sklypo Latvių g. 3 (kadastro Nr. 0101/0031:225) sprendinių koregavimą: nekeičiant žemės sklypo ribų, ploto ir paskirties pakeisti žemės naudojimo būdą iš mažaaukščių namų statybos teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos naudojimo būdą, nustatyti sklype leistiną pastatų aukštį, altitudę, užstatymo tankį, užstatymo intensyvumą bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu.

 1. Šiuo metu galiojančios ir teikiamu klausimu siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos.

Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu; Vilniaus miesto bendruoju planu iki 2015 m. registro Nr. 1881, Žvėryno rajono detaliuoju planu, registro Nr. T00054568.

 1. Galimos teigiamos ar neigiamos priimto teisės akto pasekmės, kokių priemonių būtina imtis, siekiant pastarųjų išvengti.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

 1. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais

Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams.

 1. Priimtam teisės aktui įgyvendinti reikalingi papildomi (priimti, pakeisti) teisės aktai.

Nereikalingi.

 1. Biudžeto lėšų poreikis teisės aktui įgyvendinti.

Detalųjį planą finansuoja sklypo savininkas UAB ,,Latvių g. 3“.

 1. Teisės akto projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai ir išvados.

 Negauta.

 1. Teisės akto projekto iniciatoriai: institucija, asmenys ar piliečių įgalioti atstovai

Sklypo savininkai: juridiniai asmenys.

 1. Teisės akto projekto autoriai (rengėjai).

Miesto vakarinės teritorijos poskyrio vyriausioji specialistė Valdonė Gavorskienė

 1. Priimto teisės akto nauda Vilniui ir vilniečiams.

Teritorija sutvarkoma architektūriniu, vizualiniu požiūriu.

 

 

 

Detaliojo planavimo ir architektūros skyriaus vedėjo pavaduotojas                                                                            Egidijus Dedūra