Parengtas įsakymo projektas organizuoti 4,9 ha teritorijos pagal Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą teritorijos patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 14, detaliojo plano rengimą

Parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo projektas „DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į FUNKCINĘ ZONĄ NR. 14, DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMO “.

Planavimo organizatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt.

Planavimo tikslas: organizuoti  apie 4,9 ha teritorijos  pagal  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-2008 „Dėl Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą (registro Nr. T00054557) patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 14, detalųjį planą ir nustatau planavimo tikslą – urbanistiškai išnagrinėti teritoriją, numatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).

Informacija teikia Vilniaus miesto savivaldybės Vyriausiojo miesto architekto skyriaus Detaliojo planavimo ir architektūros poskyris tel. 8(5) 211 2752, 8(5) 211 2526.

Siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galite per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo el. paštu savivaldybe@vilnius.lt.

projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJOS, PAGAL VILNIAUS VERBŲ ETNOKULTŪROS KRAŠTOVAIZDŽIO DRAUSTINIO SPECIALŲJĮ PLANĄ PATENKANČIOS Į FUNKCINĘ ZONĄ NR. 14, DETALIOJO PLANO ORGANIZAVIMO

 

2021 m. gegužės     d.   Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 40-144/21 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.7 papunkčiu:

 1. O r g a n i z u o j u apie 4,9 ha teritorijos (schema pridedama), pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 1-2008 „Dėl Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtintą Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą (registro Nr. T00054557) patenkančios į kompleksinio išplanavimo zoną Nr. 14, detalųjį planą ir nustatau planavimo tikslą – urbanistiškai išnagrinėti teritoriją, numatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).                                                        situacijos schema
 2. T v i r t i n u planavimo darbų programą detaliojo planavimo dokumentui rengti (pridedama).

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja Danuta Narbut

Planavimo darbų programa

detaliojo planavimo DOKUMENTUI RENGTI

 

 1. Planuojamos teritorijos adresas: apie 4,9 ha teritorija pagal Vilniaus Verbų etnokultūros kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą patenkanti į kompleksinę išplanavimo zoną Nr. 14, Pilaitės sen., Vilnius.
 2. Planuojamos teritorijos plotas: apie 4,9 ha.
 3. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.
 4. Rengėjas: SĮ „Vilniaus planas“.
 5. Planavimo pagrindas: 2021 m. sausio 21 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pasitarimo miesto plėtros klausimais protokolas Nr. A17-53/21(3.1.16-AD21).
 6. Planavimo uždaviniai: urbanistiškai išnagrinėti teritoriją, numatyti inžinerinei infrastruktūrai reikalingų teritorijų ir (ar) inžinerinių komunikacijų koridorių ribas, padalinti sklypus, nustatyti jų paskirtis, naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus verbų etnokultūrinio kraštovaizdžio draustinio specialiuoju planu (registro Nr. T00054557) ir Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038).
 7. Papildomi planavimo uždaviniai: išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 8. Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai;
 9. Tyrimai ir galimybių studijos: nereikalingos.
 10. SPAV reikalingumas: nereikalingas.
 11. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikalingas.
 12. Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
 13. Koncepcijos rengimas: nerengiama.
 14. Sprendinių vertinimas: nereikalingas.
 15. Viešumo užtikrinimas: Vyriausybės nustatyta tvarka viešai paskelbti priimtą sprendimą dėl detaliojo plano rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programą.
 16. Planavimo terminai: 5 metai nuo šios planavimo darbų programos patvirtinimo datos.
 17. Derinimo procedūra: detalųjį planą derinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).
 18. Kiti reikalavimai: trūkstamus planavimui pradinius duomenis organizatorius paveda surinkti rengėjui. Projektą rengti ant skaitmeninių žemėlapių, naudojant M 1:500-M1:1000 duomenis. Patvirtintą dokumentą užregistruoti www.tpdr.lt.

 

 

Suderinta:

Departamento direktorius,

savivaldybės vyriausiasis architektas                                                                   Mindaugas Pakalnis

 

 

Rengė  Vyriausiojo miesto architekto skyriaus

detaliojo planavimo ir architektūros poskyrio

Vyr. specialistė Asta Tiškevičienė, 2112752