Parengtas įsakymo projekto Dėl administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018-10-11 įsakymo Nr. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“ pakeitimo

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS

ĮSAKYMAS
DĖL ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO 2018-10-11 ĮSAKYMO NR. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „DĖL LEIDIMO KOREGUOTI ŽVĖRYNO GYVENAMOJO RAJONO DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS SKLYPE MIGLOS G. 55 (KADASTRO NR. 0101/0029:306) TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO PAGRINDU“ PAKEITIMO

2019 m.
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 28 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu
Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 318.1 ir 318.4.5.2 papunkčiais ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 40-594 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut įgaliojimų“ 1.1.3 papunkčiu ir vykdydama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2019 m. vasario 22 d. privalomąjį nurodymą Nr. PN-106,
k e i č i u Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2018 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. A30-2177/18(2.1.22E-TD2) „Dėl leidimo koreguoti Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306) teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu“:
1. Išdėstau 1 punktą taip:
„1. L e i d ž i u koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1995 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 82V patvirtinto Žvėryno gyvenamojo rajono detaliojo plano sprendinius teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu sklype Miglos g. 55 (kadastro Nr. 0101/0029:306): nekeičiant žemės sklypo paskirties nustatyti daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos žemės naudojimo būdą (G2), sklypo užstatymo intensyvumą ir kitus naudojimo režimo reikalavimus, pakeisti ir patikslinti detaliuoju planu nustatytą pastatų aukštingumą ir tankumą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.“
2. Išdėstau 2 punktą taip:
„2. Tvirtinu detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programą (pridedama).“

Administracijos direktoriaus pavaduotoja

PRIDEDAMA: Planavimo darbų programa