Parengtas kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075 detalusis planas inicijavimo pagrindu

 Informuojame Jus, kad yra parengtas kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075 detalusis planas inicijavimo pagrindu (TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-442).

Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 1,3181 ha ploto teritorija apimanti kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto žemės sklypus, kadastro Nr. 0101/0167:3068, Zujūnų g. 2A, kadastro Nr. Nr. 0101/0167:3072, Simono Grunau g. 137, kadastro Nr. 0101/0167:3073, Simono Grunau g. 139, kadastro Nr. 0101/0167:3074, Simono Grunau g. 135C, ir Nr. 0101/0167:3075, Zujūnų g. 10, Pilaitės seniūnija, Vilnius.

Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-07 įsakymas Nr. A30-2161/20 „Dėl leidimo teritorijų planavimo proceso inicijavimo pagrindu rengti detalųjį planą kvartalo tarp Zujūnų, S. Grunau gatvių ir Pilaitės prospekto sklypuose, kurių kadastro Nr. 0101/0167:3068, Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020-09-07 įsakymu Nr. A30-2161/20 patvirtinta Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti, 2020-11-18 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-70/20.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038) nustatyti žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0167:3068) komercinės paskirties teritorijos naudojimo būdą nekeičiant žemės naudojimo būdo kituose sklypuose (kadastro Nr. 0101/0167:3072, Nr. 0101/0167:3073, Nr. 0101/0167:3074 ir Nr. 0101/0167:3075), visoje planuojamoje teritorijoje nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas.

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „SPECTATOR NT“, juridinio asmens kodas 304081668, buveinės adresas Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav.

Rengėjas: MB „Valdomas projektas“, juridinio asmens kodas 304161502, buveinės adresas Geranainių g. 7, Vilnius, tel. 862073285, el. paštas: rasa@miestovizija.lt.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.

Su parengtu detaliojo plano projektu bus galima susipažinti nuo 2021-07-14 iki 2021-07-27 imtinai Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-20-442). Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt, skiltyje Teritorijų planavimo viešumas (su pagrindiniu brėžiniu) ir AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val., iš anksto susiderinus tel. +37062073285. Informaciją teikia projekto vadovė, architektė Rasa Druskienė, tel. +37062073285, el. p.: rasa@miestovizija.lt.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2021-07-19 iki 2021-07-23 adresu AKJ CONSULTUS advokatų profesinėje bendrijoje, adresu Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.

Viešas susirinkimas vyks 2021-07-28, 17.00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui prie transliacijos https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFmODY0MGItZjZlYS00OTE3LWI1ZjktZDA5NzYwOGNlMmIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22be8ded48-8e68-460a-981c-9882b1cfa743%22%2c%22Oid%22%3a%22747f0895-5d08-45de-bcf5-c94d915dbd7e%22%7d

Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių koregavimo galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-442) iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu. Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Plano rengėjo ar iniciatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Nuoroda:

Pagrindinis+brezinys+2021-06-24