Parengtas Miesto plėtros departamento direktoriaus įsakymo projektas „DĖL PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO SPRENDINIŲ LIEPKALNIO REKREACINĖJE FUNKCINIO PRIORITETO ZONOJE KEITIMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO“

Projektas

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

MIESTO PLĖTROS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS

DĖL PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO SPRENDINIŲ LIEPKALNIO REKREACINĖJE FUNKCINIO PRIORITETO ZONOJE KEITIMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. vasario 18 d. raštu Nr.(3)V3-343(12.1) „Dėl planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, 2013 m. gruodžio 13 d. įvykusio Vilniaus miesto mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais protokolo Nr. 28-540 (1.2.13-T1) 7 punktu ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-1849 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vidaus sandorių taisyklių tvirtinimo“,

1. P a v e d u Miesto plėtros departamentui organizuoti Pavilnių regioninio parko tvarkymo plano sprendinių Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje keitimo specialiojo plano rengimą.

2. N u s t a t a u, kad specialiojo plano rengimo tikslas – atlikti Liepkalnio rekreacinės funkcinio prioriteto zonos pazonių sprendinių tikslinę korektūrą taip: dalies pazonio MRe1 (ekstensyvaus pritaikymo/miško parkai) reglamentą keičiant į NRu (urbanizuotos rekreacinės aplinkos), dalies pazonio NRn (subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos) reglamentą pakeičiant į NRu bei pazonio VAe (ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo) reglamentą į VRi (intensyvaus pritaikymo) reglamentą, kaip nurodyta schemoje.

3. T v i r t i n u specialiojo plano darbų programą (pridedama).

PAVILNIŲ REGIONINIO PARKO TVARKYMO PLANO SPRENDINIŲ LIEPKALNIO REKREACINĖJE FUNKCINIO PRIORITETO ZONOJE KEITIMO SPECIALIOJO PLANO RENGIMO DARBŲ PROGRAMA

1. RENGIMO PAGRINDAS: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2014 m. vasario 18 d. raštas Nr.(3)V3-343(12.1) „Dėl planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“, Vilniaus miesto mero pasitarimo Miesto plėtros departamento klausimais 2013 m. gruodžio 13 d. protokolas Nr. 28-540 (1.2.13-T1) 7, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. 1-1849 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vidaus sandorių taisyklių tvirtinimo“.

2. PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. 211 2527, faks. 211 2033.

3. RENGĖJAS: SĮ „Vilniaus planas“

4. OBJEKTAS: Pavilnių regioninio parko Liepkalnio rekreacinė funkcinio prioriteto zona, Vilnius.

5. RENGIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

Pagrindinis specialiojo plano parengimo tikslas – atlikti Liepkalnio rekreacinėje funkcinio prioriteto zonoje sprendinių keitimą. Keitimo uždaviniai – atlikti šios zonos pazonių sprendinių tikslinę korektūrą sekančiai: dalies pazonio MRe1 (ekstensyvaus pritaikymo/miško parkai) keičiant į NRu (urbanizuotos rekreacinės aplinkos), dalies pazonio NRn (subnatūralios (neurbanizuojamos) rekreacinės aplinkos) reglamentą pakeičiant į NRu bei pazonio – VAe (ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo) į VRi (intensyvaus pritaikymo) reglamentą.

Uždaviniai:

5.1. Nustatyti apie 7 ha ploto teritorijai (NRu) reglamentą, tikslu įrengti 9 keltuvų linijas, vasaros rogučių trasą, rekonstruoti esamą pastatą, nedidinant pastato aukštingumo ir pritaikant maitinimo bei kalnų slidinėjimo aptarnavimo paslaugoms suteikti;

5.2. Nustatyti apie 0,12 ha ploto teritorijai (VRi) reglamentą, tikslu esamą tvenkinį panaudoti vandens talpai, sniegui gaminti.

5.3. Nustatyti vandens telkinio apsaugos juostas;

6. PLANAVIMO PROCESO ETAPAI:

6.1. Parengiamasis etapas;

6.2. Rengimo etapas, kuriuo atliekamas esamos būklės įvertinimas, bendrųjų sprendinių formavimas (koncepcijos rengimas); sprendinių konkretizavimas;

6.3. Baigiamasis etapas, kuriame numatomas specialiojo plano sprendinių viešinimas, derinimas, tikrinimas ir registravimas LR Teritorijų planavimo dokumentų registre.

7. PLANO SUDĖTIS IR DERINAMO TVARKA:

7.1. Brėžinių mastelis pasirenkamas įvertinant planavimo tikslus ir galimybę pažymėti visus teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus bei suderinus su planavimo organizatoriumi (M 1:2 000 arba M 1:5 000).

7.2. Planas rengiamas 4 egzemplioriais. Jį sudaro tekstinė dalis – aiškinamasis raštas ir grafinė dalis – brėžiniai, planavimo procedūrų dokumentai, parengti planavimo proceso metu, sprendinių grafinių duomenų skaitmeninė bazė suvesta į GIS sistemą su aprašomąja informacija.

7.3. Specialiųjų planų rengėjas turi atlikti viešinimo procedūras, prieš tai jas suderinus su planavimo organizatoriumi. Viešinimo procedūros atliekamos vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka.

7.4. Plano derinimas: Derinimo ir tvirtinimo procedūra vykdoma bendra tvarka. Specialusis planas derinamas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padaliniais ir Teritorijų planavimo komisijoje. Specialųjį planą tvirtina LR Vyriausybė. Parengtas specialusis planas pateikiamas planavimo organizatoriui tvirtinimui per 12 mėnesių nuo planavimo sąlygų sąvado specialiojo planavimo dokumentui rengti išdavimo.

7.5. Plano tvirtinimas: pateikiamas tikrinti Valstybinės teritorijų planavimo priežiūros institucijoje, tvirtinti LR Vyriausybei, registruoti Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre.

8. TYRIMAI IR GALIMYBIŲ STUDIJA: Nereikalingi.

9. SPRENDINIŲ PROFESINIS VERTINIMAS: Nereikalingas

Kontaktinis asmuo: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Miesto estetikos skyriaus Vyr. specialistė Akvilė Myško-Žvinienė, tel. 85 211 2836, el. p. akvile.zviniene@vilnius.lt