Parengtas Sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Ateities g. 48C (kadastro Nr. 0101/0016:138) inicijavimo sutarties pagrindu

 

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinių keitimas sklype Ateities g. 48C (kadastro Nr. 0101/0016:138) inicijavimo sutarties pagrindu. TPD Nr. K-VT-13-21-612.
Planuojamos teritorijos aprašymas: Žemės sklypai Ateities g. 48c, Vilniuje ir Juliaus Juzeliūno g. 33, Vilniuje. Planuojamos teritorijos plotas – 0,2000 ha.
Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-09-14 įsakymas Nr. A30-2819/21 „Dėl leidimo keisti sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano sprendinius sklype Ateities g. 48C (kad. Nr. 0101/0016:138) inicijavimo sutarties pagrindu.
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilniuje, kodas 188710061,  tel.  37052112000 , El.p.: savivaldybe@vilnius.lt
Planavimo iniciatorius: Juridinis asmuo
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: MB Archipolis, Lvovo g. 7, Vilnius., info@archipolis.lt, tel.  37069931344.
Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai: Keisti sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano (registro Nr. T00057304), patvirtinto Vilniaus miesto valdybos 2000 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1334V ,,Dėl sklypo Fabijoniškių g. 70 nedidelių veiklos mastų detaliojo plano tvirtinimo“, sklypo Ateities g. 48C (kadastro Nr. 0101/0016:138) sprendinius inicijavimo sutarties pagrindu.
Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu: nuo 2023-01-13 iki 2023-01-27 Vilniaus miesto savivaldybės Fabijoniškių seniūnijos patalpose S. Stanevičiaus g. 24, Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr K-VT-13-21-612), ir rengėjo MB Archipolis patalpose Lvovo g. 7, Vilnius, informacija telefonu 869931344, el.p. info@archipolis.lt.   info@archipolis.lt.
Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: 2023-01-27 d. nuo 16:00 iki 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu. Transliacija bus įrašoma.

Transliacijos nuoroda:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2M4NTc4ZTMtZDA2ZS00YWQwLWFkZDktNDc4YWNhOTM3YjA5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221ffb9465-4a2f-4704-a947-9b4e2f3d6165%22%2c%22Oid%22%3a%223fe4ec78-2362-489d-a349-dbd2ee7532d3%22%7d

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): Pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui ir rengėjui, teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.  Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
Nuoroda:

2103-TPD-SPRENDINIAI-AR-v3

2103-TPD-SPRENDINIAI-PB-v3_Redacted

Nuoroda pateikti pasiūlymą:

TEIKTI PASIŪLYMĄ